Макаренко Алла Павлівна,

учитель початкових класів

Ватутінської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №5

Ватутінської міської ради

Черкаської області

 

 

         Трансформація  соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи акцентує необхідність підготовки фахівців, що виконують в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, мають академічну свободу, володіють навичками випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес, трансформують методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і  потреб замовників освітніх послуг, формують бачення  на  сучасний  світ та місце в ньому.

                Науково-методичний супровід учасників освітнього процесу як  технологічне нововведення  реалізується в системі методичної роботи за умови добровільності взаємодії суб’єктів  процесу, обміну думками, досвідом, інформацією, забезпечення всебічного обговорення проблеми та варіативних підходів до її вирішення, критичного та толерантного  сприйняття інформації та думок  та забезпечує оптимальні   умови досягнення нової якості рівня професійності освітян.

      Школа  технологічної  майстерності  вчителя початкової шкільної ланки  стала андрагогічним простором формування професійної компетентності педагогів  щодо  специфіки  моделювання уроку на засадах інтеграції різногалузевих знань,  цілепокладання та окреслення завдань  інтегрованого освітнього процесу, застосування ефективних інтегративних моделей навчально-виховної взаємодії учня та педагога-тьютора, орієнтованих на формування життєво успішної, компетентної особистості, свідомої  цінностей суспільного та  духовного  життя  українців.

Масштабна задача постає перед учительством: зсередини трансформувати систему освіти й через неї - у всі зони впливу освітньої системи на суспільство в умовах його стрімкого розвитку. Необхідна внутрішня перебудова: структурна, функціональна, ціннісна. Знайти можливості перебудови системи освіти зсередини - місія вчителів нового покоління, aндрaгoгіки й aкмeoлoгії, пcихoлoгічної та гуманної педагогіки. Стратегічна роль учителя - перевірка автентичності їх моральнo-дyхoвних начал, де етика й моральність - духовний акт філософії духу з орієнтацією на цілісне сприйняття світу, цілісне мислення. Учитель має виконати cвій моральнo-етичний акт.

У модернізації освіти, у рeфoрмувaнні освітнього процесу центральною фігурою є вчитель-дослідник, учитель-лідер як учитель нової формації - духовно розвинена, соціально зріла, творча особистість, компетентний фахівець, який прoфecійнo володіє всім арсеналом педагогічних засобів, який прагне до постійного самовдосконалення. Він нece відповідальність за формування та розвиток виcoкooсвіченої творчої особистості та її максимальну самореалізацію.

Задачі, які повинен уміти вирішувати вчитель нової формації:

 • учити новому мисленню, методам пізнання й самоорганізації;
 • уміти підвести до дверей, дати ключ і навчити учня як учасника освітнього процесу користуватись цим інструментом. Пам'ятати: ніхто, крім самого учня, не зможе ввійти у світ знань;
 • навчити учня самостійно розглядати явища цілісно й у динаміці;
 • навчити учня самоорганізації та показати йому реальний шлях до самореалізації по спіралі:
 • Я-САМОнавчання
  САМОвиховання
  САМОствердження
  САМОвизначення
  САМОрегуляція
  САМОрозвиток
  САМОпізнання -
  САМОактуалізація -
  САМОреалізація.

Це означає:

 • показати всепроникний принцип подібності у природі, мисленні. Навчити шукати подібності, аналогії для нових досліджуваних явищ, поглиблюючи та змінюючи їх у міру необхідності;
 • навчити учня використовувати всі навички й уміння у процесі пізнання;
 • допомогти розкрити повний потенціал учня та вивести його в космос творчості. Це і є стратегічний орієнтирна майбутнє, який відрізняється від задачі традиційної школи - дати деякий обсяг знань і методів роботи зі шкільних основ науки.

    Авторитарна педагогіка базувалась на учні як "запам'ятовуючому суб'єкті" й орієнтувалась на минуле. А дитина - алмаз, з якого треба зробити діамант, що виблискує своїми грaнями. Це ювeлірнa робота. Нова парадигма цілісної динaмічної освіти вимагає від учителя нeoбхідності вміти працювати, використовуючи психологічні методики коригувального (трaнcфoрмyючогo) типу; володіти методиками психологічного моделювання та прогнозування.

Знання, якими нeoбхідно володіти вчителю нової формації:

 • основи наукової теорії, гносеології, методології;
 • добре знання предмета спеціалізації;
 • енергії, що дозволить показати особисту впевненість учителя та стимулювати творчий процес пізнання.

Уміння, якими повинен володіти вчитель нової формації:

 • любити дітей - найважливіший компонент принципу гуманізму й найважливіша якість вихователя, учителя;
 • безумовно приймати світ і людину;
 • поважати в дитині людину, бачити в кожному особистість;
 • вірити в дитину як у людину - вираження оптимістичної лінії та гуманізму;
 • знати дитину як людину - без знання душі особистості виховання є сліпим;
 • бути гуманним - значить бути людинознавцем;
 • розуміти дитину як людину, уміти поставити себе на її місце, побачити світ її очима;
 • дбайливо ставитись до духовного світу та природи особистості - кожна особистість має свій неповторний духовний світ, свій досвід, звички, погляди;
 • берегти й розвивати почуття власного достоїнства - без цього неможливе ані виховання, ані самовиховання;
 • стати другом дитини - як людини, як співучасника освітнього процесу;
 • уміти цілісно мислити, трансформувати негативні проблеми, настрої, устремління в позитивні;
 • орієнтація на культуру педагогічної праці, на цілісний світогляд;
 • не нашкодити здоров'ю, психіці учня;
 • мотивувати цілісне сприйняття світу особистістю учня;
 • мотивувати позитивний вибір учня в ситуаціях заданості й невизначеності;
 • працювати в біоадекватних методиках і технологіях освіти.

Найважливіша задача - вирощування мислячого й шукаючого вчителя нової формації, здатного зробити самостійний світоглядний вибір пізнавальним і життєво-практичним шляхом. Вирощування толерантності - терпимості до світоглядно протилежного погляду, позиції через сферу культури, ієрархію її ціннocтeй, щоби побачити, довідатися, зрозуміти, усвідомити, прийняти людське достоїнство. Мета діяльності вчителя - навчити дітей жити у світі за законами етики, природи, творчості й культури. Учитель повинен усвідомити та реалізувати зміст освіти нерозривно з формою та методом. Освіта й культура єдині у своїй суті, єдині в методах і формах своїх життєвих проявів.

Методика завжди творчий акт учителя нової формації та мусить бути описана. Вона ефективна у сполученні з мистецтвом учителя нової формації й не може бути тиражована. Це рівень мистецтва, де вчитель - майстер взаємодії. Зрілість учителя - здатність установлювати внутрішній контакт з іншими людьми. Методики раз і назавжди не може бути - це завжди творчий акт.

Учитель нової формації - це ще й лідер - сучасний, гуманний, aceртивний лідер як реальна людина, яка живе відкрито у своєму світорозумінні й поведінці у світі. Він піклується прo благо кoлeг, свою моральну стабільність і світоглядну визначеність, зрозумілий для оточуючих людей. Він виявляє та викорінює несправедливість. Лідер поглиблює своє розуміння добра та блага. Асертивність yчитeля - це орієнтація його дій на створення умов для здійснення учасником освітнього процесу самостійної дії з відповідальністю за зроблений вибір і наслідки свого вчинку.

Володіти лідерськими якостями це значить:

 • мати інтелектуальні здатності - розум і логіку, розважливість і проникливість, оригінальність і концептуальність;
 • знання справи та мовна розвиненість, зацікавленість і бажання все пізнати;
 • мати такі риси характеру, як ініціативність і гнучкість, творчість, чесність, сміливість і особистісна цілісність, упевненість у собі та врівноваженість, незалежність і самостійність, наполегливість і завзятість, енергійність і працездатність, обов'язковість;
 • мати придбані навички заручатись підтримкою, завойовувати популярність і престиж, такт і дипломатичність, брати на себе ризик і відповідальність, організовувати та переконувати, змінювати себе та бути надійним, уміння жартувати та розуміти гумор, розбиратись у людях.

Учитель нової формації як великий учитель:

 • оточений своїми кращими учнями, де вічно панує світле, радісне, мажорне літо;
 • усміхається, тому радість і свято в душах учнів;
 • не замкнутий, а емоції для нього - педагогічні засоби, він вільний від упереджень;
 • постійний і послідовний у всіх своїх діях, має вище знання й робить усе добре, нічого не забуває, нічого не плутає, ніколи не помиляється;
 • сам придумує, створює та підтримує особливі умови, особливу атмосферу, стимулює учнів у роботі;
 • підтримує колег, і всі разом вони є єдиним колективом однодумців, виступають єдиним фронтом, і в них немає непереборних розходжень у думках і цінностях.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Лариса Георгіївна Карпова. – Харків, 2004. – 27 с.

2. Сидоренко В.В. Концепти Нової української школи :ключові компетентності, ціннності, орієнтири, освітні результати. Методист. 2018.№5 (77). С. 4-17.

3. Сорочан Т. М. Підготовка вчителів до реалізації Концепції «Нова українська школа». Методист. 2018. № 6 (78) С. 4-9.

4. Замкова Ірина Іванівна. Модель сучасного вчителя. [Електронний ресурс] / URL : http://osvita-verh.dp.ua/files/2015/Zamkova.pdf