Кисла Яна Олексіївна,

учитель початкових класів

 Золотоніської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №6

Золотоніської міської ради

Черкаської області

 

Згідно з завданнями програми Нової української школи вчитель-лідер, вчитель-дослідник є основною фігурою освітнього процесу. Це творча, соціально відповідальна, духовно культурна, інтелігентна особистість.

Учитель нової формації - це людина, яка професійно володіє педагогічними засобами, постійно самовдосконалюється. У процесі навчання завдання вчителя полягає в тому, щоб зробити учня своїм співробітником, зберегти за ним переживання почуття свободи вибору. Ідеться про формування у школярів умінь адекватної самооцінки, відчуття позитивного ставлення з боку значущого дорослого, яким для них є учитель.

Вчитель нової формації повинен уміти вирішувати такі задачі:

 • навчати мислити по-новому, методам самоорганізації та пізнання;
 • навчити учня користуватись знаннями;
 • навчити школяра самостійно розглядати явища;
 • сприяти самоорганізації та самореалізації.

Учитель Нової української школи має володіти методиками психологічного прогнозування. Його головним завданням є навчити учнів жити у світі за законами етики, творчості, культури та природи.

Головна риса учителя - любов до дітей. Він повинен поважати дитину, дбайливо ставитись до її духовного світу, берегти й розвивати почуття власної гідності.

Культура вчителя нової формації потребує гармонійного поєднання фахового знання, професійної досконалості, виразних методологічних позицій, світоглядного кругозору, чіткого бачення розвитку своєї творчої сфери діяльності. Для цього йому необхідне креативне мислення, розвинені здібності та прагнення до їх реалізації. Життя і здоров’я педагога повинні розглядатися як суспільні цінності, а не його особисті.

Сучасний педагог мусить глибоко усвідомити, що його суспільна місія полягає в тому, щоб навчити учнів мислити. В такому разі, професійна педагогічна культура та інтелігентність виступають своєрідним чинником, який забезпечує бажану ефективність впливу на придбання навичок самостійно і креативно мислити та відповідно діяти.

Вчитель нової формації повинен володіти такими рисами характеру:

 • ініціативність;
 • гнучкість;
 • чесність;
 • сумлінність;
 • творчість;
 • самовпевненість та самостійність;
 • урівноваженість;
 • наполегливість;
 • впевненість;
 • енергійність та завзятість.

Сучасний вчитель повинен володіти наступними ключовими якостями:

 • інтелектуальні здібності:

- розум;

- логіка;

- розсудливість;

- прозорливість;

- оригінальність;

- концептуальність.

 • інтелектуальне піднесення:

- креативність;

- нестандартне мислення;

- допитливість.

 • емоційність:

- доброта;

- відвертість;

- щирість;

- життєрадісність.

Головною рисою сучасного педагога, як і раніше, є любов до дітей. Ще однією, не менш важливою рисою, є вміння відійти від авторитарного стилю спілкування. Сучасний вчитель повинен спілкуватися з дітьми на одному рівні, тоді не лише діти зможуть чогось навчитися від нього, а і вчитель – від дітей. Місія педагога – навчити дітей бути гнучкими до будь – яких змін у їхньому житті; легко адаптуватися та навчатися впродовж усього життя. Аби навчити цьому дітей, вчитель сам повинен бути для них прикладом, він повинен постійно навчатися та самовдосконалюватися.

Сучасний педагог повинен сам бути учнем. Коли ми самовдосконалюємося, ми можемо навчити чомусь інших. Оскільки професія учителя служить суспільству і країні, то її потрібно розвивати. Саме вчителі несуть велику відповідальність перед суспільством, адже саме вони готують майбутніх професіоналів своєї справи.

Роль педагога змінюється. Якщо раніше він був єдиним джерелом інформації, то тепер він повинен організувати навчальну діяльність так, аби діти самі пізнавали світ. Вчитель і досі лишається лідером, але він повинен невидимо створити таку роботу атмосферу, аби діти самі доходили до висновків. Завдання сучасного викладача – не передавати знання, а бути модератором, наставником, аби навчити дітей самостійно здобувати знання.

Яким повинен бути педагог? На це запитання дали відповідь учні та вчителі. Діти бачать учителя як людину, яка тримає дисципліну; в міру вимогливий і строгий, має високий рівень знань із свого предмету, вправно організовує роботу на уроці. Вміє користуватися ІКТ та використовує новітні технології на уроках. На думку учнів педагогом повинна бути людина, яка цікавиться життям учнів, вміє знайти з ними спільну мову. Сучасний вчитель повинен бути другом, взірцем для учнів. Вчителі ж мають частково іншу точку  зору. Насамперед це людина, яка досконало володіє матеріалом, толерантна, терпима, ввічива. Сучасний вчитель – відкритий для нових ідей, модний, життєрадісний, креативний, прагне розвиватися.

Обов’язковою якістю для вчителя є гуманізм – ставлення до дитини, як до найвищої цінності. Гуманні відносини ґрунтуються на повазі до учня, до його думок, до його особистості в цілому.  Виявляючи прояви гуманного ставлення, учні не свідомо наслідують його у своїх вчинках та поведінці.

Нерідко вчитель вдається до імпровізації та творчості. Ці явища спричинені настроями та поведінкою учнів та досить часто, конфліктними ситуаціями в класі. Педагог повинен завжди бути зосередженим, не втрачати свою увагу, не допускати розгубленості. Ще однією необхідною якістю вчителя є витримка. Педагог повинен завжди тримати за собою провідне становище у класі, навіть у неочікуваних ситуаціях. Учні ні в якому разі не повинні бачити розгубленості, зривів та безпорадності. Ще А.С.Макаренко відзначав, що учитель без гальма - зіпсована, некерована машина.

Вчитель повинен зростати в  науковому, духовному, ідейному напрямках. В. О. Сухомлинський говорив, що важливою умовою духовного зростання вчителя є його вільний час. Це ще одна необхідна умова педагогічної творчості вчителя.

Творчість є обов’язковим складником для вчителя. Без неї педагогічний процес не можливий. Творчість – необхідна умова для самопізнання та розвитку самого вчителя, як особистості. Потрібно врахувати, що прогресивний розвиток педагогічної творчості і самореалізація педагога можливі тоді, коли система методичної роботи  будується з урахуванням його особистості, віку, стажу, рівня педагогічної майстерності,  ініціативи та здібностей.

Образ сучасного педагога зобов’язаний співпадати з духовним портретом фахівця. Вчитель повинен володіти інтелектуальним, загальнокультурним та моральним потенціалами).

Педагог, який відповідає духовному образу - це творча, натхненна людина, яка володіє глибокими знаннями; має добре серце, щиру душу. Він постійно знаходиться «в атмосфері багатого, цікавого, різностороннього духовного життя» [3, с. 489], здатний пробудити у своїх учнів потяг до знань, повагу до науки, культури, освіти, прагне прищепити душевність і людяність своїм вихованцям. Вчитель, на думку Ш. Амонашвілі, – це людина благородна, яка має міцну духовно-моральну опору [1, 12]. Для становлення спеціаліста, важливим є розвиток внутрішньої відповідальності, яка б орієнтувалася на власну совість, шукала й реалізовувала сутнісні життєві смисли, прагнула власного особистісного розвитку, вдосконалення та творчої реалізації.

Варто сказати, що однією із складових частин соціальної відповідальності є професійна відповідальність: моральна потреба і практична готовність особистості творчо, результативно виконувати свої професійні обов’язки [2, с. 12].

Науковець Калютін Ю.Н. виділяє три групи особистісних якостей, котрі мають для педагога професійну значимість: розвиток у педагога емпатії, тобто здатності розуміти внутрішній світ іншої людини і проникати в його почуття, співпереживати їм; здатність до активного впливу на учня – динамізм особистості, який проявляється в ініціативі, гнучкості, різноманітті впливів і в можливості педагога ловити зміни ситуації і продумувати в зв’язку з ними необхідну стратегію педагогічних впливів; в протилежність динамізму і вмінню “володіти іншими”, педагог повинен володіти високорозвиненою здатністю “володіти собою [4].

Отже, особливість вчителя в деякій мірі визначається його ерудицією, високим рівнем культури  та інтелігентності. Сучасний педагог  повинен бути носієм високоосвіченим. Він повинен бути найпершим прикладом наслідування та еталоном поведінки та вчинків. Вчитель повинен бути закоханим у свою професію, тільки тоді, він буде самовіддано і добросовісно виконувати свою роботу.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

 1. Амонашвили Ш.А. Истина школы / Ш.А. Амонашвили. – Київ : СПД А.М. Богданова, 2005. – 72 с.

2. Кочерга О. Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів-класиків другої половини XIX століття / О. Кочерга // Історико-педагогічний альманах : реферативная информация / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : 2010. – Вип. 1. – С. 11–14.

3. Сухомлинский В.А. Избр. произведенеия: В 5 т. – Т. 4. – Київ : Рад. школа, 1980. – 680 с.

4. Професійні та особисті якості вчителя, їх формування / [Електронний ресурс]: Освіта. ua. –[сайт]: Реферат. –  Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14107/