Друк

 

Мишко Ігор Валерійович,

учитель історії та правознавства

Будищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області

 

         Із сучасним розвитком освітніх засобів навчання, важливе місце займають мультимедійні технології. Їх використання останнім часом широко поширене серед учителів. Мультимедійні технології подобаються не лише учням, а й учителям. Мультимедійні технології дозволяють покращувати якість освітнього процесу, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формувати дослідницькі, пошукові уміння, уміння приймати оптимальні рішення, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання [1, с. 6].                                                          Включення  інформаційних мультимедійних технологій в освіту,  робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Так, на цьому шляху є труднощі, є помилки, не уникнути їх і в майбутньому. Але є головний успіх  ‑ інтерес учнів, їх готовність до творчості, потреба в одержанні нових знань і відчуття самостійності. Це відчуття постійної новизни сприяє розвитку в учнях інтересу до навчання          [3, с. 256].    Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.              Зі всіх інформаційних каналів візуальний  ‑ наймогутніший, тому його використання в галузі освіти засобами мультимедіа більш розроблено. Проте це не відміняє важливості та значення інших медіа. Наприклад, ефективність засвоєння матеріалу значно підвищує створення для кожного мультимедійного продукту своєї ритмічної домінанти за допомогою оптимального підбору музичного супроводу. Продумана взаємодія клавіатури та мишки в мультимедійних підручниках у поєднанні з іншими медіа додає ще одну перевагу даній освітній технології. Вона заснована на тому, що мануальні вправи істотно розвивають пам’ять. Не випадково раніше в колишніх гімназіях контурні карти малювали щоб «набити» руку та щоб у такий спосіб краще їх запам’ятати      [4, с.35].      Окремі продукти мультимедіа (текст, зображення, звуковий ряд, відео тощо) об’єднуються в нову систему. Взаємодіючи один з одним вони втрачають самостійність уже на стадії розробки сценарію, прорахунку всіх функціональних можливостей, очікуваних від продукту відповідно до його цільового призначення. Мультимедіа-продукт у результаті цієї взаємодії одержує якості, яких немає в окремо взятих складових. 

          Річ у тому, що для розвитку мультимедійних технологій дала значний поштовх наука (лінгвістика, мистецтвознавство і т.  д.) накопичила знання про ці окремо взяті форми інформації, а властивості мультимедійного середовища тільки починають вивчатись. У решті-решт, мультимедіа в освіті ефективні настільки, наскільки при їх використанні розв’язується конкретна навчальне завдання – навчити чомусь, виробити навички роботи  їх з чимось.   Згідно, Р. Кирмайеру, при використанні інтерактивних мультимедійних технологій у процесі навчання частка засвоєного матеріалу може сягати 75 %.  Цілком можливо, що це, швидше за все, явно оптимістична оцінка, але про підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, коли до процесу сприйняття залучаються зорова та слухова складові, було відомо задовго до появи комп’ютерів [2, с. 12].                                                       

  Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією, завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості, інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості вчитися і сприяти підвищенню їх мотивації.                                   Перш за все потрібно сказати, що використання мультимедійних засобів навчання на уроках є актуальною проблемою! Тому що не всі вчителі вміють використовувати технічні засоби за допомогою яких проводиться мультимедійний урок. А для того, щоб користуватися такими уроками їх потрібно розробити. Тим більше що не всі навчальні заклади мають можливість проводити уроки у такому форматі.                                                Мультимедійний урок – це урок на якому використовуються технічні засоби (ком`ютер, ноутбук, інтерактивна дошка), за допомогою яких подається інформація. Такі уроки створені для посилення навчального процесу. На такому уроці вчитель залишається одним з головних учасників освітнього процесу і головним джерелом інформації, а мультимедійні технології застосовуються ним для посилення наочності, для підключення одночасно декількох каналів подання інформації, для доступнішого пояснення навчального матеріалу.                                                                                 Слід пам’ятати: як би не був добре розроблений урок, багато що залежить від того, як вчитель підготується до нього і як він його проведе. Учитель повинен не тільки впевнено володіти комп’ютером, знати зміст уроку, але вести його у доброму робочому темпі. Для чого ж, власне, може бути призначений мультимедійний урок, а саме  для вивчення нового матеріалу, подання нової інформації; для закріплення набутих знань, відпрацювання навчальних умінь і навиків; для повторення, практичного застосування одержаних знань, умінь навиків; для узагальнення, систематизації знань. Мультимедійний урок може досягти максимального навчального ефекту, якщо він є осмисленим цілісним продуктом, а не випадковим набором слайдів. Певний перелік усної, наочної, текстової інформації перетворює слайд на навчальний епізод. Одним з очевидних переваг мультимедійного уроку є посилення наочності.

      Про важливість наочності для розвитку дитини наголошував К. Д. Ушинський. Він зазначав, що  дитяча природа ясно вимагає наочності. Та коли навчити дитину будь-яким п’яти невідомим їй словам, то вона довго і марно буде мучитися над ними; але зв’язок з малюнками невідомих слів  допоможе дитині засвоїти їх на льоту. А також вказує, що дитина не завжди розуміє те, що їй пояснюють, але при поясненні з малюнком розуміння приходить дуже швидко. При наочному навчанні вчитель, неначе присутній при самому процесі формування мови в дітях і може направляти цей процес. Причому головну справу знову робить та ж картинка: вона поправляє помилковий епітет, приводить в порядок неструнку фразу, указує на пропуск якої-небудь частини; словом, виконує на ділі легко те, що вчителю на словах виконати надзвичайно важко [7].                                                                       

   Інформатизація навчання потребує від учителів та учнів комп'ютерної грамотності, що передбачає:

         Системне використання технічних  засобів  навчання на уроках призводить до таких важливих наслідків:

         Отже, використання  мультимедійних технологій  в сучасному освітньому процесі, має надзвичайно високу ефективність. Використання різноманітних можливостей, які надають технічні засоби навчання для вчителя, відкриває безмежні простори педагогічної творчості. А учні із зацікавленням набувають нових знань та   більш ефективно засвоюють попередній матеріал і надалі показують високі результати.                                            Самі мультимедійні технології це яскравий приклад наочності, так в учнів формується асоціація з цим явищем або правилом, так воно краще затамовується у пам’яті учня.     

Список використаної літератури

  1. Барладін О. Історичний атлас у комп’ютерному класі / О.Барладін, Д.Ісаєв, Л.Даценко // Історія в школах України, 2005. – № 5. – С. 5-7.
  2. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.
  3. Гриценчук О.О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2005. – С. 255-261.
  4. Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.- с.35-36.
  5. Мокрогуз О. ПК як універсальна складова оптимізації роботи вчителя (З практики запровадження комп’ютерних технологій на уроці історії) / О.Мокрогуз // Історія в школах України. – 2005. – №1. – С. 3-5.
  6. Фоменко А. Деякі підходи до розробки і створення навчальних комп’ютерних програм (комп’ютерних посібників) з історії / А.Фоменко // Історія в школах України. – 2003. – №1. – С. 21-25.
  7. Наливайко К.В. К.Д. Ушинський про урок і методи навчання / [Електронний ресурс].  сайт : allbest. URL :  /revolution.allbest.ru/pedagogics/00340419_0.html#text