Тягай Іван Олександрович,

учитель інформатики

Полянецької загальноосвітньої школи

 І-ІІІ супенів Уманської районної ради

 

Прискорення розвитку суспільних і економічних процесів, науково-технічного прогресу, інтелектуалізації людської діяльності спричинено насамперед впровадженням інформаційних технологій у різні галузі людської діяльності. Бурхливий розвиток засобів телекомунікації та інформаційних технологій, формування світового інформаційного простору ставить нові вимоги до сучасного суспільства і його найважливішого інституту – системи освіти. Саме тому, одним із шляхів модернізації освітньої системи України є широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

Дослідженню окремих проблем впровадження ІКТ до освітнього процесу, його дидактичним, методологічним та психологічним аспектам використання у процесі викладання окремих навчальних предметів, формуванню інформаційної культури як системної якості учня і вчителя присвятили свої праці: В. Биков, І. Булах, Н. Волковінська, Є. Вінниченко, Р. Вільямс, С. Ганжела, Л. Грамбовська, В. Воробцова, Ю. Горошко, Р. Гуревич, Ю. Дорошенко, В. Заболотний, А. Єршов, М. Жалдак, О. Жук, Ю. Жук, М. Кадемія, С. Кізім, В. Корольський, Т. Крамаренко, В. Клочко, Г. Козлакова, І. Лупан, В. Монахов, Н. Морзе, К. Обрізан, Є. Полат, Ю. Рамський, С. Раков, І. Роберт, В. Руденко, Н. Фоміних, С. Семеріков, В. Сергієнко, О. Смалько, О. Співаковський, Є. Смирнова-Трибульська, В. Сумський, Ю. Тріус, О. Чубарук, С. Шокалюк, Л. Шевченко та ін.

На думку академіка М. І. Жалдака, широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, дає можливість розкрити значний гуманітарний потенціал усіх дисциплін, завдяки формуванню наукового світогляду, розвитку аналітичного і творчого мислення, суспільної свідомості і свідомого ставлення до навколишнього світу [1].

Одним із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів є школа. Сучасна школа має бути відкритою для нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, а також до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання і виховання.

Мультимедія-технології є на сьогодні одним із найбільш ефективних засобів навчання. Саме тут повною мірою реалізується давній, але до сьогодні правильний принцип методики викладання: краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Комбіноване використання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та доступним. Це особливо актуально в тих випадках, коли учень має засвоїти велику кількість інформації, наприклад, нові терміни.

Ще однією незаперечною перевагою мультимедійних технологій навчання є інтерактивність, яка забезпечує діалоговий режим протягом усього процесу навчання. Завдяки цьому навчальні системи надають суттєву підтримку учням, полегшуючи процес навчання та позбавляючи їх тих елементів занять, що не забезпечують засвоєння необхідного матеріалу. Використовуючи презентації, тести, учень, що навчається, може сам задавати темп процесу і самостійно контролювати його.

До переваг використання мультимедійних технології під час навчання інформатики віднесемо:

 • краще сприймання навчального матеріалу;
 • зростання зацікавленості учнів;
 • відбувається індивідуалізація навчання;
 • розвиваються творчі здібності учнів;
 • скорочуються види роботи, що стомлюють учня, використовуються різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей,
 • уможливлюється динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його практичного досвіду.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках інформатики, можна стисло визначити так:

- посилення мотивації навчання;

- активізація освітньої діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення освітнього середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

- постійне застосування ігрових прийомів;

- забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення інформатики дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність освітнього процесу:

- зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

- скорочення часу на розкриття проблеми.

Використання мультимедійних технологій вдало поєднується з прийомами інтерактивного навчання. Наприклад:

 • Обговорити завдання в групах, визначити раціональний спосіб розв’язання задач, виконання практичних завдань;
 • Взяти інтерв’ю і визначити ставлення партнера до лекції, проблеми чи іншої навчальної діяльності;
 • Зробити критичний аналіз самостійної, практичної, чи письмової роботи один одного;
 • Розробити спільно питання до вчителя або до інших учнів;
 • Проаналізувати разом проблему, задачу, алгоритм, чи експеримент виконаний на комп’ютері, з’ясувати переваги та недоліки програмного забезпечення.

В умовах сьогодення використання можливостей он-лайн сервісів, служб Інтернет, організації спільної роботи є актуальним та ефективним як і для вчителя, так і для учня. Одним із способів підвищення активності учнів на уроці та їх зацікавленості є організація атмосфери змагання.

Організувати атмосферу змагання за допомогою, як на уроках так і в позаурочний час, можливо за допомогою он-лан сервісу Kahoot! Ідея цих вікторин полягає в тому, що учні одночасно відповідають на одні і ті ж запитання, змагаючись один з одним. Підсумком є рейтинг найкращих результатів.

Он-лан сервіс Kahoot! пропонує такі види (Рис. 1):

 • Quiz (вікторина) – змагання, в якому учасникам пропонуються запитання з варіантами відповідей, серед яких одне чи декілька правильних.
 • Jumble (переміщення) – змагання, в якому учасники повинні розставити фрагменти відповіді у потрібній послідовності.
 • Discussion (обговорення) – дозволяє поставити одне запитання на обговорення.
 • Survey – (обстеження) – проведення опитування аудиторії з метою подальшого опрацювання отриманих результатів.

  Он-лайн сервіс Kahoot! можна використовуватись на будь-якому етапі уроку інформатики: для перевірки засвоєного за уроці матеріалу, для систематизації знань, набутих з теми, для узагальнення вивченого матеріалу тощо. Приклад використання даного інструменту на етапі перевірки засвоєного матеріалу з теми «Комп’ютерна презентація» наведено на рисунку 2.

 Під час використання сервісу Kahoot! створюється атмосфера конкурентноспроможного спілкування, діти з бажанням виконують завдання, виявляють інтерес до досліджуваного матеріалу, в них зникає страх перед технічними засобами комунікацій.

В учнів старших класах, після ознайомленням з можливостями платформи, виникає мотивація створити власну вікторину. Це є найвищим очікуваним результатом формування предметної компетентності на уроках інформатики: школярі вчаться самостійно працювати з довідковою навчальною літературою з предмету, в них з’являється зацікавленість в отриманні більш високого результату, готовність і бажання виконувати додаткові завдання.

Список використаних джерел

 1. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал впровадження дистанційних форм навчання // Матеріали науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса : ВМВ, 2009. – С. 6–8.
 2. Кононец Н.В. Застосування хмарних обчислень для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_NOBG_2013/Pedagogica/5_148359.doc.htm
 3. Сервіс для створення інтерактивних ігор-вікторин Kahoot! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kahoot.it/#/

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx