Зуй Інна Віталіївна,

учитель німецької мови та зарубіжної літератури

Золотоніської загальноосвiтньої школи І ˗ ІІІ ступенів №3

Золотоніської міської ради

Черкаської області

 

Сьогодні мультимедійні технології ˗ це один із перспективних напрямків інформатизації навчального процесу. Наявні програмні продукти, у тому числі готові електронні підручники і книги, а так само власні розробки дозволяють вчителеві підвищити ефективність навчання. Тому все частіше використовують мультимедійні технології під час навчання.

Вперше термін «мультимедіа» з’явився в 1965 році й активно використовувався аж до кінця сімдесятих років для опису екстравагантних, для того часу, театралізованих шоу, що використовують різні види і форми подачі інформації: слайди, кіно, відео, аудіо фрагменти, світлові ефекти і живу музику. Наприкінці 70-х і початку 80-х років XX століття під мультимедіа розуміли представлення статичних або динамічних зображень від декількох проекторів, що супроводжувалися звуком або живою музикою. Мультимедіа може впливати відразу на кілька людських органів сприйняття, подавати інформацію в різних формах: візуальній та аудіальній, що створює більш глибокий емоційний вплив. Останнім часом термін «мультимедіа» став ще більш багатозначним. Термін «мультимедіа» усе ще продовжує розвиватися, і в освіті виникнення і використання нових технологій буде містити в собі нові властивості.

Існує декілька значень терміну «мультимедіа»: технологія, що описує порядок розробки, функціонування і застосування засобів обробки інформації різних типів; продукт, зроблений на основі мультимедійної технології; мультимедійна програма; комп’ютерне апаратне забезпечення, за допомогою якого стає можливою робота з інформацією різних типів; електронний носій інформації, що включає декілька її видів, (текст, зображення, анімація тощо); інтеграція багатьох різних носіїв інформації на певній спільній базі, якою може слугувати комп’ютер.[2, с.2]

Отже, мультимедіа – це інтерактивні системи, що забезпечують роботу з нерухомими зображеннями і рухомим відео, анімованою комп'ютерною графікою і текстом, промовою і високоякісним звуком. Під терміном «мультимедіа» розуміють взаємодію візуальних і аудіоефектів під керуванням інтерактивного програмного забезпечення.

Мультимедійні технології дозволяють користувачеві на екрані монітора відображати фото˗ і відеокадри поряд з текстовою, графічною, звуковою та цифровою інформацією, забезпечуючи ведення інтерактивного діалогу користувача з системою. Вплив навчального матеріалу на учнів багато в чому залежить від ступеня й рівня його ілюстративності. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим, сприяє кращому його засвоєнню й запам'ятовуванню.

Без сумніву, перевагою й особливістю мультимедійних технології є такі можливості:

 • здійснення безперервного музичного або будь-якого іншого аудіо супроводу, відповідного статичному або динамічному візуальному ряду;
 • використання відео фрагментів з фільмів, відеозаписів і т. д., функції «стоп-кадру», по кадрового «гортання» відеозапису;
 • включення в зміст диска баз даних, методик обробки образів, анімацій і т. д. [5, с. 259 ‒ 263]

З появою нових засобів навчання на базі нових комп’ютерних технологій навчальний процес став більш різноманітним і багатовимірним. На сьогодні мультимедійні технології є одними з найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій, які дають змогу створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами (Simulation). Розвиток мультимедійних засобів в інформаційному суспільстві справедливо порівнюють за значущістю з появою кіно в індустріальному суспільстві[3, с. 459].

Сучасні мультимедійні технології значно полегшують подачу нового навчального матеріалу, можна виділити такі переваги мультимедійних засобів навчання:

 • можливість залучення майже всіх органів чуття, поєднання друкованого тексту, графічного зображення, рухомого відео, статичних фотографій та аудіозапису;
 • скорочення часу навчання, зростання рівня запам’ятовування;
 • можливість сортування інформації;
 • вдосконалення методів доступу до інформації, робота з нетрадиційними джерелами інформації;
 • індивідуалізація навчального процесу за змістом, обсягом і темпами засвоєння навчального матеріалу;
 • поглиблення міжпредметних зв’язків;
 • автоматизація процесів контролю та корекції результатів навчальної діяльності;
 • підвищення об’єктивності оцінювання знань;
 • скорочення часових витрат, пов’язаних із писанням на дошці;
 • активізація уваги студентів;
 • можливість поєднання логічного й образного способів засвоєння інформації, що робить процес навчання більш насиченим та цікавим;
 • активізація пізнавальної діяльності;
 • посилення наочності;
 • відсутність потреби у роздруковуванні великої кількості ілюстративного матеріалу;
 • забезпечення інтерактивності в навчальному процесі;
 • розширення поля самостійності, розвиток творчих здібностей учнів в навчальній діяльності, перетворення їх в активних суб’єктів педагогічної взаємодії;
 • створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» в уявний світ, у певні соціальні ситуації;
 • забезпечення зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;
 • посилення мотивації навчання;
 • максимальна адаптація процесу навчання до індивідуальних особливостей учнів.

Практичний досвід викладання англійської мови свідчить про те, що на сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, у яких одночасно використовують тексти, графіку, відеоматеріали, звукові ефекти, анімацію. Все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу.

Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учня під час вивчення іноземної мови . Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується у разі використання наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об’єднують відео-, аудіо-матеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії.

На уроках іноземної мови за допомогою комп’ютера можливо вирішувати цілу низку дидактичних задач, а саме [4]:

 • формувати навички і уміння читання, використовуючи безпосередньо матеріали інтернет-мережі різного рівня складності;
 • вдосконалювати уміння аудіювання на основі аутентичних звукових текстів, пісень, кіно-епізодів;
 • вдосконалювати уміння писемного мовлення, поповнювати свій словарний запас (як активний , так і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови, яка відображує певний етап розвитку культури народу, соціальний і політичний устрій суспільства;
 • збагачувати школярів культурологічними знаннями, які включають в себе мовленнєвий етикет, особливості поведінки різних народів в умовах спілкування, особливостей культури та традицій країни, мова якої вивчається;
 • вдосконалювати знання з граматики за допомогою виконання тестів у режимі online;
 • формувати стійку мотивацію пізнавальної діяльності учнів на уроках;
 • формувати навички глобального мислення
 • прививати потребу у використанні іноземної мови з метою справжнього спілкування.

Для реалізації всіх цих задач у своїй педагогічній діяльності я використовую наступні комп’ютерні програми  Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Kahoot, Canva, Vialogues, Quizizz.  Також під час своїх уроків для наглядної підтримки процесу навчання застосовую освітній потенціал мультимедійних презентацій. Вони відрізняються за видами мовленнєвої діяльності (навчання читанню, письму, аудіюванню), за аспектами мови (лексика, граматика, фонетика), а також за видами опор (змістова, смислова, вербальна, ілюстративна). На мою думку, мультимедійні презентації – це один із найбільш функціональних та ефективних засобів під час іноземної мови та зарубіжної літератури. Використання мультимедійних технологій характеризується тим, що вчитель замість дошки і крейди має потужний інструмент для представлення інформації в різній формі (текст, звук, графіка, анімація, відео та ін).

Презентації – набір слайдів, представлених у певному порядку, які демонструють на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора і слугують ілюстрацією до розповіді вчителя. Особливістю застосування мультимедійних презентацій є наявність автоматичного контролю і обмеження часу, поєднання усного викладу навчального матеріалу з демонстрацією слайд-шоу, що дає змогу зосереджувати увагу на найважливіших моментах навчального матеріалу[3, с.154].

Позитивний ефект презентації забезпечується реалізацією принципу наочності, чіткою структуризацією навчального матеріалу, концентрацією уваги завдяки віртуальній різноманітності, заощадженням часу на занятті, можливістю провести повторення (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попереднього заняття та ін.

Отже, говорячи про переваги навчання із застосуванням мультимедійних технологій,слід зазначити, що про них свідчить успішне розв’язання основних освітніх завдань:

 • загальнокультурний розвиток учнів;
 • вдосконалення навичок володіння комп’ютером;
 • підвищення рівня володіння навчальним матеріалом;
 • створення сприятливого психологічного клімату;
 • підвищення мотивації і інтересу до вивчення предмету;
 • можливість реалізації індивідуалізації навчання;
 • підвищення естетичного і емоціонального рівня уроку за рахунок
 • використання музики, анімації;
 • підвищення об’єму виконаної на уроці роботи;
 • економія витрачання матеріалів учителем;
 • підвищення авторитету вчителя.

 

Список використаних джерел:

 1. Войтко С.А. Об использовании информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка // Интернет-журнал Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2004 - 2005.

 http://festival.1september.ru/articles/415914/

 1. Воронова Н.С Мультимедійні технології в освіті. / Н. Воронова. ‒ Д. : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ‒ 2 с.
 2. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с
 3. Николайко Е. З. Использование ИКТ на уроках английского языка// http://festival.1september.ru/articles/507487/
 4. Хоменко Є. М. Використання мультимедійних технологій на уроках і позакласних заняттях. / Є. Хоменко. ‒ Таврійський вісник освіти. – 2014. – № 1(45). – Ч. І, ‒ С. 259-263

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx