Кодола Юлія Олександрівна,

учитель зарубіжної літератури

Смілянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 4

Смілянської міської ради

Черкаської області

Рівень свободи громадянина у державі залежить від активності громадян, а ефективне функціонування інститутів громадянського суспільства значною мірою співвідноситься з можливостями реалізації ними своїх прав і свобод, вироблення та практичного застосування дієвих механізмів коригування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням інтересів і потреб громадян. Необхідність реалізації учнями своїх соціальних та громадянських прав актуалізує проблему формування і розвитку в них соціальної та громадянської компетентностей, які уможливлять вирішення учнівською молоддю в сучасному та дорослому житті особистих і громадських проблем [7, с. 196].

Концепція освітнього стандарту нового покоління потребує переходу до особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходу до змісту освіти. І все ж перш ніж говорити про формування соціальної та громадянської компетентностей в позакласній діяльності учнів, варто дати визначення низці понять, і перш за все це – громадянськість, що є усвідомленням кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави, суспільства. Українському суспільству необхідне якраз таки покоління громадян, які: приймають громадянські цінності та відповідальні рішення в ситуації вибору мають розвинуте почуття відповідальності за долю країни. Найбільш точним визначенням якості, яку має формувати школа для цього, є громадянська компетентність, яку відносять здебільшого до психологічної категорії та визначають − як здатність захищати та піклуватися про права, інтереси та потреби людини і громадянина держави й суспільства [5].

Позакласна діяльність учнів має свої специфічні принципи. Одним із таких є – суспільна спрямованість діяльності учня. Цей принцип вимагає, щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам розбудови української держави.

Можна погодитися, що зрілою є людина, яка: постійно самовдосконалюється, має високий рівень національної та планетарної свідомості, знає культуру й історію рідного краю, соціально відповідальна, наділена стійкими переконаннями. Громадянська зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для її підтримки потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є запорукою формування громадянської компетентності учнів [5].

У позакласній діяльності слід ураховувати бажання школярів, їхні пропозиції, щоб кожний з них виконував цікаву для себе роботу. У цьому зв’язку зазначимо і пояснимо таке поняття як – соціальна відповідальність – соціальне явище, що являє собою добровільне та свідоме виконання, використання і дотримання суб’єктами суспільних відносин, приписів, соціальних норм, а у разі їхнього порушення – застосування до порушника заходів впливу, передбачених цими нормами [1, с. 677].

Ще одним принципом позакласної діяльності учнів є розвиток винахідливості, дитячої технічності. Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру: створення нових приладів, удосконалення наявних, приділення особливої уваги творчому підходу до справи. Таким чином у школяра проявляється соціальна активність – спосіб існування і розвитку особистості як суб’єкта суспільного життя, заснований на її свідомому і несвідомому прагненні до зміни соціальних умов і формуванню власних якостей [1, с. 677].

Сформована соціальна компетентність школярів характеризує дитину як відкриту до суспільства особистість, що володіє навичками соціальноїповедінки, готовністю до сприймання соціальної інформації, бажанням пізнати оточуючий світ. Стратегії соціальної поведінки, засвоєні у шкільному віці, можуть стати фундаментом розвитку повноцінної особистості.

У Законі України «Про вищу освіту» термін «компетентність» визначено як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [2, с. 68]. За І. Г. Тараненко компетентність розкриває нові перспективи розуміння завдань закладу загальної середньої освіти, життєвих результатів освітньої діяльності. Концептуальний підхід до поняття «компетентність» полягає в реалізації ідеї виховання компетентної людини, яка не лише має необхідні знання,професіоналізм, високі моральні якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе відповідальність за свою діяльність [3, с. 97].

Соціальна компетентність стосується сфери відносин громадянина з іншими людьми, які є не лише представниками певної соціальної спільноти, а й громадянами України, членами громадянського суспільства.

Соціальна компетентність вимагає від особистості як принциповості, вміння відстояти власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, і вміння пристосовуватися, і, більш того, ефективно діяти в соціальних умовах, що постійно змінюються; вимагає як досить високого рівня оптимізму, що надає віру в успіх, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе та свої знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, змушує ліквідувати прогалини в знаннях та вміннях, що гальмують справу.

Соціальна компетентність вимагає вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей. Все це вказує на ситуативний характер прояву соціальної компетентності. Відтак, формування, становлення соціальної компетентності особистості - це є розгортання її життєвого потенціалу [8, с. 132].

Отже, формування соціальної та громадянської компетентностей в позакласній діяльності учнів базується на мотивації досягнення, позитивного ставлення до себе, високої самооцінки, здатності до конструктивної поведінки у складних ситуаціях, блокувати неприємні почуття і власну невпевненість; знати, як досягати мети найефективнішим чином; правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших людей, враховувати їхні права.

 

Список використаної літератури:

  1. Академічний тлумачний словник. Словник української мови : в 11 томах. Том 11, 1980. С. 677.
  2. Коваленко В.В.Формування соціальної компетентності молодших школярів засобамиінформаційно-комунікаційних технологій : посібник / за наук. ред. проф. М. П. Лещенко. Київ, 2017. 192 с.
  3. Косілова О.І. Громадянське суспільство і держава: моделі взаємовідносин. Політологічний вісник. Вип. 22. С. 90–100.
  4. Ломакіна Г.І. Громадянськість як якість суб’єкта громадянського суспільства. Материали за 8-а міжнародна наукова практична конференція (София, 2012). Том 8. Педагогически науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 88 с.
  5. Навчаючись навчаюсь – громадянська компетентність вчителя та учня. URL : https://www.pedrada.com.ua/article/1251-navchayuchi-navchayus-gromadyanska-kompetentnst-vchitelya-ta-uchnya - Назва з екрана.
  6. Назаренко Г. А. Теоретичні засади виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів [Посібник]. Черкаси:ЧОІПОПП, 2012. – 120 с.
  7. Рябов С. Г. Політичні уявлення як складова змісту сучасної політичної культури. Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування; за ред. І. В. Жадан. Київ: Саммит-книга, 2007. С. 183–202.
  8. Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку Київ,  Ніжин, 2006. 276 с.

 

 

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx