старший викладач кафедри професійного розвитку

                                               педагогів КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР"

 

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. У першу чергу це стосується освіти. Соціально-політичні й економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в країні, суттєво змінюють як сукупність головних завдань, які мають вирішувати освітні організації, так і всю систему їх взаємодій зі своїм соціальним оточенням. Сучасна освітня організація не може ефективно діяти, задовольняючись лише простим реагуванням на зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя. Зовнішні соціально-економічні реалії значною мірою позначаються на загальних умовах діяльності школи, вимогах до її освітніх результатів, очікуваннях соціуму щодо школи, ресурсному забезпеченні її життєдіяльності тощо. Сьогодні залежність освітньої організації від її соціального середовища значно зростає, збільшується її «відкритість» і потенційні можливості використання зовнішніх ресурсів для підвищення якості освітнього процесу в цілому й соціалізації учнів зокрема як його важливої складової. Посилення взаємодії школи й соціуму, налагодження комунікаційних, функціональних, творчих зв’язків між школою й соціальними інституціями визначають необхідність створення відкритої для співпраці соціально-педагогічної системи,нових підходів до управління освітніми закладами.Так, у «Національній доктрині розвитку освіти», зокрема, відмічається, що українська освіта має надалі розбудовуватись як відкритий соціальний інститут, для якого встановлюється нова модель управління – відкрита й демократична. У цій моделі мають органічно поєднуватися засоби державного впливу з громадським управлінням. Відкритість освітньої системи передбачає розширення управлінських можливостей, залучення громадської думки, меншу залежність управління від впливу конкретних посадових осіб.

У новій освітній парадигмі, що запроваджується  в європейському просторі, зосереджується увага на демократизації відносин «учитель –учень»,    «учитель-керівник», активному залученні батьків і громадськості до співпраці із навчальними закладами. Діяльність освітніх закладів організовується на поєднанні державного управління й громадського самоврядування, упровадження колегіального стилю управління .

Управління має бути кардинально змінено на демократичних засадах і забезпечити реальний перехід від адміністративно-командної форми до державно-громадського управління. 

 Запровадження державно-громадської моделі управління освітнім      закладом передбачає залучення до управлінських процесів широкого   

 загалу педагогічної громадськості, батьків, громадських організацій. 

   Тому одним із головних напрямів оновлення управлінської діяльності є     набуття знань і умінь щодо управління як соціальною системою [1].             Директор у цьому контексті стає соціальним лідером, який здатен і       повинен  одноосібно приймати управлінські рішення.

Державно-громадське управління не є новою формою, але потребує

більш активнішого впровадження.  Ураховуючи загальні тенденції реформування шкільної освіти, суттєвим у кожному навчальному закладі є формування соціального партнерства основних учасників шкільної освіти: учителів, учнів, їхніх батьків і громадськості. Можна визначити такі моделі управління освітнім закладом на нинішньому етапі:

  • співпраця навчального закладу з органами державної влади;
  • розвиток внутрішніх шкільних органів колективного управління й самоврядування;
  • співпраця з батьками;
  • розширення зв’язків із місцевою громадою, громадськими організаціями, підприємствами, спонсорами.

У зв’язку з нестабільним  економічним становищем для розвитку господарської діяльності школи, фінансової та матеріальної допомоги необхідно шукати нові шляхи залучення підприємств, громадських  організацій, приватних підприємців та всіх небайдужих до проблем школи [2].

Органи громадського самоврядування це:  учнівське самоврядування, профком, батьківські комітети, піклувальна рада, шефські організації, органи місцевого самоврядування, а також  позашкільні установи, заклади культури, інші навчальні заклади, в тому числі вищі, які залучаються до співпраці на засадах партнерства.

Нині найпоширенішим і дуже важливим органом управління є рада загальноосвітнього закладу , до складу якої обирають представників від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Це орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. Рада загальноосвітнього закладу:

  • займається управлінськими проблемами, заслуховує звіти про роботу директора школи, його заступників;
  • представляє інтереси закладу в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх;
  • визначає зміни,методи, форми організації навчання і виховання;
  • встановлює режим роботи навчального закладу;
  • контролює витрати бюджетних асигнувань на заклад, формує власний матеріальний фонд закладу;
  • захищає працівників навчального закладу й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їхню професійну діяльність тощо.

Піклувальна рада   обирається з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Рада вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної бази,залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення

організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

У роботі з батьками крім традиційних форм роботи, як-от – батьківських зборів, засідань батьківських комітетів тощо   –      участь  батьків у педагогічних, методичних, виховних справах, відкритих уроках для батьків, анкетування, проведення позакласних заходів, гурткової роботи і т.д.

Співпраця з громадою населеного пункту –  найрізноманітніша робота, зокрема, пошукова і гурткова робота, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, краєзнавча та дослідна робота тощо.

Так само урізноманітнюються і відшуковуються нові форми тісної співпраці з учнівськими колективами, з органами учнівського самоврядування. 

  Традиційним органом колегіального управління навчально-виховним закладом є педагогічна рада, яка створюється для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення  кваліфікації і професійної        майстерності педагогів. На розгляд педагогічної раді виносяться усі питання навчально-виховного процесу.

Упроваджуючи інноваційні моделі і форми управлінської  діяльності, реалізується основна мета, спрямована на формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення , залучати її до участі в управлінні закладом освіти через діяльність в органах  самоврядування; сприяти піднесенню на  якісно новий рівень роботи педагогічних колективів з учнями , з батьками учнів та громадськістю, істотно впливаючи цим на гармонізацію освітнього простору.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Грабовський В. А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні : дис. … канд. наук. / В. А. Грабовський. – К., 2006. – 233 с.

2.Королюк С.В. Особливості громадсько-державного управління в діяльності сучасної школи / С.В. Королюк // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. – С. 9 – 11.

3.Гаєвська Л. Державно-громадське управління освітою: теоретичний аспект / Л. Гаєвська // Вісн. НАДУ. – 2007. – № 4. – С. 37-44.

 

 

http://realpornhero.com
pornindianx.com
Free porn tube

Hot xxx clips

pornkro.com

pornaph

xxxporntimes
bestfreexxporn.com
moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube
xssn.net
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx
xnxx
xvideos
sex video
xvideos
xnxx
chudai indian sex video
xxxx
xhamster
xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xxx porn shares
xvideos
xvideos
xvideos sex download
online xxx sex shares
video sitemap video sitemap video sitemap xnxx