Розвиток професійного іміджу молодого педагога на основі самоменеджменту.

nik.png - 180.27 KbШановні молоді вчителі!

  Запрошуємо переглянути статтю Інни Олександрівни Ніколаєску, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та написати відгук на форумі сайту професійного становлення молодого педагога. 

       Соціально-освітні зміни в Україні, засновані на розробці і затвердженні державних освітніх стандартів нового покоління, особливо відбиваються на вимогах до професійної підготовки вчителя і його становлення як фахівця. Як показало вивчення практики роботи загальноосвітніх навчальних закладів, в сучасних умовах спостерігаються протиріччя між новими завданнями, що стоять перед педагогічними працівниками, і якістю їх реальної професійної діяльності. Особливо це стосується молодих учителів, які, під час професійної діяльності, незважаючи на теоретичну підготовку у вищих навчальних закладах, виявляються не готовими до вирішення проблем соціально-педагогічного та психологічного характеру, отже не можуть вирішувати сучасні завдання школи. У зв'язку з цим особливої ​​значущості набуває проблема розвитку професійного іміджу особистості молодого педагога, ефективність якого залежить не тільки від педагогічної майстерності, а й від технологій самоменеджменту.

      Чимало досліджень підкреслюють важливість якісної професійної підготовки майбутнього вчителя, сучасних підходів до професійного становлення і розвитку молодого педагога, його психолого-педагогічної компетентності. Різні аспекти вирішення зазначених вище питань розкриті в працях С. Вершловскої, Г. Лесохіна (психолого-педагогічні проблеми діяльності вчителя), Б. Д'яченко (розвиток професіоналізму молодого вчителя в системі післядипломної освіти), І. Жерносєкова, В. Маслова, М. Красовицького (підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема, молодих), Н. Лісової (розвиток психолого-педагогічної компетентності молодого вчителя в системі післядипломної освіти), А. Солодухова (психологічні основи процесу професійної адаптації молодого вчителя), В. Радули (соціальна зрілість молодого вчителя і соціально-педагогічні умови його професійного становлення) та інших.

     Однією з характерних особливостей модернізації сучасної системи освіти України є потреба у висококваліфікованих педагогічних кадрах, зокрема, молодих вчителів, які мають сформований професійний імідж і здатні його розвивати під час своєї педагогічної діяльності. У наукових розробках останніх років зроблені перші спроби дослідити проблему професійного іміджу педагога як соціально-психологічний феномен (Д. Березіна, А. Калюжний, А. Кононенко, Ж. Попова), як соціокультурне явище (І. Черемушнікова), як засіб реалізації гуманістичної концепції освіти (В. Черепанова), як фактор здоров'я збереження суб'єктів освітнього процесу (М. Варданян). Окремі аспекти формування педагогічного іміджу та "професійного образу Я" викладача вищої школи, закономірності становлення педагогічної майстерності педагогічних кадрів та формування професійно важливих якостей майбутніх менеджерів освіти описані в наукових дослідженнях І. Володарського, Н. Гузій, І. Зязюна, В. Ісаченко, Я . Коломинського, Н. Кузьміної, О. Цокур, А. Чебикіна, І. Чертикової).

      Аналіз зазначених наукових досліджень показує, що головним серед організаційно-педагогічних умов, що забезпечують розвиток професійного іміджу молодого педагога, є використання знань самоменеджменту як дієвого засобу здійснення ефективної професійно-педагогічної діяльності. Знання функцій і технологій самоменеджменту могли б значно підвищити ефективність педагогічної діяльності та професійної майстерності молодого педагога, проте наукові дослідження в цьому аспекті не проводилися, а педагогічна практика характеризується лише фрагментарним впровадженням засад самоменеджменту в навчально-виховний процес освітніх установ.

     Однак, аналіз сучасної наукової літератури показав, що питання впливу та значення самоменеджменту, здатного не тільки змінити якість педагогічної діяльності молодого педагога, але і стимулювати його до розвитку власного професійного іміджу, поки не отримав достатнього наукового обгрунтування в психолого-педагогічних дослідженнях.

        Метою статті є вивчення питання впливу самоменеджменту на розвиток професійного іміджу молодого педагога в його педагогічної діяльності.

    Гуманістичний підхід у сучасній освіті передбачає не тільки компетентність спеціаліста і володіння ним системою знань, умінь і навичок, а й висуває особливі вимоги до професійно-особистісних якостей педагога, так як педагог є інструментом впливу на учня. Цей інструмент - "його душа", на думку І. Зязюна, повинен бути чутливим до іншої людини, гуманним у своїх помислах [4]. Це особливо важливо, коли йдеться про професійно-педагогічну діяльність вчителя, який поступово перетворюється з вузівського теоретика в шкільного практика зі своєю певною системою цінностей і комплексів людських чеснот. Професіоналізм молодого педагога визначається не тільки спектром професійних компетенцій, але і здатністю себе самопрезентувати як всебічно розвинену і гармонійну особистість. Такий підхід до формування сучасного молодого педагога нового мислення передбачає розвиток професійного іміджу, його ефективну реалізацію під час педагогічної діяльності. Тому, професійний імідж розуміється нами як форма життєвого прояву педагога, за допомогою якої він, активуючи особистісно-ділові якості, професійно та особистісно самостверджується.

     Як показує практика, молодий педагог, починаючи свою професійну діяльність, не готовий якісно і ефективно здійснювати процес навчання і виховання, оскільки не має сформованих практичних навичок, науковості аналізу та узагальнення науково-практичної інформації, застосування набутих знань у вузі за допомогою сучасних форм і методів навчання, комунікаційно-інформаційних технологій, високого рівня комунікативності, раціонального використання власного робочого часу. На жаль, молодий педагог НЕ завжди може самопрезентувати особистий професійний імідж.

    На нашу думку, ефективність та успішність професійного іміджу молодого педагога залежить від знання основ самоменеджменту, оскільки будь-який фахівець, не здатний повною мірою керувати собою, своїми діями, інформаційними ресурсами, навряд чи зможе розраховувати на позитивне сприйняття себе іншими, комфортність у відносинах з учасниками навчально-виховного процесу.

   Необхідність використання менеджменту, в тому числі самоменеджменту, в педагогіці пов'язана з тим, що вся система управління розглядається на рівні створення таких організаційних і психолого-педагогічних умов, які дозволяють забезпечувати ефективний розвиток освітньої установи. Проте використання основ менеджменту виявилося важливим не тільки на рівні функціонування навчального закладу, а й під час професійної діяльності педагога. Навіть добре структурований і підготовлений за всіма вимогами сучасний урок не буде успішним, якщо вчитель не володіє навичками управління класом. Таким чином, сутність педагогічної діяльності як специфічної форми соціального управління полягає в застосуванні самоменеджменту, який, на думку В. Мусієнко-Репскої, об'єктивно властивий кожному з учасників навчально-виховного процесу як сфери їх спільної роботи. Про доцільність застосування в практичній діяльності молодого педагога основ самоменеджменту пише академік В. Лазарєв, який вважає, що кожен випускник вузу повинен бути підготовлений до роботи з людьми, мати внутрішню активність, бути рефлексивним, мати здібності до самоорганізації, самоствердження і самореалізації, вміти керувати собою, чітко планувати свій робочий і вільний час, проявляти здатність до самомотивації, самостійності та самовдосконалення, наявність управлінських умінь, навичок і знань [3].

      Поняття самоменеджменту в сучасній науці розглядають у різних контекстах і його визначення зводяться до того, що самоменеджмент, в першу чергу, це техніка правильного використання часу. Самоменеджмент припускає саморозвиток особистості, засноване на самопізнанні, самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні стереотипів свідомості, самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній сфері діяльності. Така робота над собою дозволяє розкрити весь свій творчий потенціал і максимально використати свої можливості і здібності.

       Як показує практика, більшість молодих вчителів, починаючи свою професійну діяльність, стикаються з рядом причин, які, в першу чергу, залежать від невміння правильно організувати свій робочий день і раціонально використовувати час. Це позначається на неуспішності виконувати важливі педагогічні завдання (підготовка до уроку, перевірка зошитів, самоосвіта і т.д.), наявності помилок при виконанні своїх функцій, незадоволеності роботою і вибором професії, підвищення рівня стресів, зменшенні мотивації праці та рівня власної кваліфікації, збільшенні витрат при виконанні роботи. Тому, знання основ самоменеджменту для молодого педагога - це використання традиційних та інноваційних методів роботи в повсякденній педагогічній практиці з метою оптимальної організації власного часу.

      Щоб молодий педагог міг ефективно використовувати свій час і правильно розподіляти власні фізичні і розумові ресурси, йому необхідно чітко і постійно планувати особисту роботу. Скористаємося напрацюваннями успішних менеджерів у галузі менеджменту та маркетингу, а також матеріалами книги С. Грошева "48 психологічних прийомів і 99 золотих правил, щоб підібрати ключик до будь-якої людини" [1] і сформулюємо для початківців педагогів універсальні правила ефективного використання часу:

1. Точно визначати свою мету. Визначте для початку "пункт призначення" і завдяки цьому ви досягнете його набагато швидше. Це - вирішальна умова.

2. Зосередитися на головному. Для цього слід вести щоденник або діловий блокнот, які дозволять побачити, наскільки узгоджуються особисті цілі та плани з реальною дійсністю; виробити реальне відчуття часу; оцінити власну управлінську ефективність; визначити власні типові помилки; змінити або вдосконалити малоефективні алгоритми власних дій.

3. Встановити конкретні терміни. Не розслабляйтеся і не балуйте себе міркуваннями про те, що ви не зможете виконати роботу в строк, а термін можна перенести.

4. Бути рішучим. Маючи в своєму розпорядженні певні факти, вирішуйте і дійте, і якщо ви щось зробили, не втрачайте час на безплідні роздуми про мудрість прийнятого рішення.

5. Навчитися говорити "ні". Якщо ви не навчитеся цьому, то виявитеся залученими в ті справи, якими ви ніколи не зайнялися б по своїй волі.

6. Навчитися слухати. Для уникнення серйозних помилок, повторів і переробок, постарайтеся з першого разу отримати вичерпні вказівки і відомості.

7. Не випускати з уваги дрібниці.

8. Приступати до справи відразу. Якщо ви знаєте, що треба робити справу, беріться за нього відразу ж. Ніхто, крім вас, не зможе допомогти вам позбавитися від звички баритися із справами.

9. Використовувати час повністю. У позаробочий час, під час поїздок, очікування когось можна зайнятися такими справами, як планування роботи, обдумування майбутнього заходу, переглядання текучих записів і т.д.

10. Чергувати заняття. Міняючи заняття, ви зможете побороти відчуття втоми і зробити набагато більше.

11. Виховувати повагу до свого часу. Придбайте звичку подумки давати оцінку вашому часу, і ви станете по-новому ставитися до нього. Такий підхід допоможе вам також судити про те, чи варто саме вам займатися тими невеликими справами, які, може бути, віднімають ваш робочий час.

     Таким чином, зазначені вище рекомендації допоможуть молодому педагогу не тільки керувати собою, а й розвивати ті здібності та якості, які ефективно впливають на професійну діяльність і створюють успішний професійний імідж педагогічного працівника. До таких здібностей, на думку В. Колпакова, відносяться:

- Здатність до самопізнання - знати власні переваги і недоліки, рівень своїх знань, професійних навичок і особистісних якостей;

- Самовизначення - знати свої реальні потреби у спілкуванні; бачити реально існуючі проблеми і передбачати ті, які можуть перешкодити досягненню цілей;

- Самоорганізованість - бути здатним раціонально використовувати свої сили і час, вміти мобілізувати себе на досягнення мети і знімати напругу, що нагромадилася;

- Амореалізація - вміти проявити себе, де це необхідно; довести собі та іншим, на що здатний, спираючись на свої творчі здібності;

- Самооцінка - уміння адекватно оцінити свої особисті якості та результати діяльності;

- Здатність до самонавіювання - вміння підпорядковувати себе власної волі і розуму, знімати емоційно-нервове напруження;

- Здатність до саморозвитку - удосконалювати свої творчі та професійні якості [2, с. 59-60].

     Вивчення формування та розвитку професійного іміджу сучасного педагога, в тому числі молодого вчителя, є важливим завданням дослідження у сфері педагогіки та педагогічної іміджелогії. Наявність вище перерахованих професійно-особистістю якостей і здібностей дозволять молодому педагогу вибудовувати власну професійну траєкторію розвитку та намічати тактичні завдання на шляху кар'єрного зростання.

Література:

  • 1. Грошев С. "48 психологічних прийомів і 99 золотих правил, щоб підібрати ключик до будь-якій людині" / С. Грошев. - Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля"; Білгород: ТОВ «Книжковий клуб С. Грошева" 48 психологічних прийомів і 99 золотих правил, щоб підібрати ключик до будь-якій людині "», 2012. - 448 с.
  • 2. Колпаков В. Самоменеджмент людини: стратегії і тактика / В. Колпаков / / Персонал. - 2002. - № 10. - С. 56-61.
  • 3. Лазарєв B. C. Керівництво педагогічним колективом: моделі та методи / B. C. Лазарєв, Т. П. Афанасьєв, І. А. Єлісєєва, Т. І. Пуденко; Під ред. B. C. Лазарєва. - М.: МИР Магістр, 2005. - С. 156-178.
  • 4.  Педагогічна майстерність : підручник /Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. та ін., за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид., допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А. М., 2008 – 376 с.