Психолого-педагогічне анкетування «Окремі складові культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності» (на допомогу класному керівнику)

Шановні молоді вчителі!

Запрошуємо вас долучитися до обговорення культурного фону педагогічного колективу, де ви працюєте, колективу учнів, з якими ви співпрацюєте як викладач чи класний керівник або колективу батьків. Результати свого дослідження запрошуємо обговорити на форумі сайту молодого вчителя.

Методичні рекомендації з проведення психолого-педагогічного анкетування «Окремі складові культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності» надає Т.В. Черкашина, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ЧОІПОПП, доктор педагогічних наук

Культурний фонце загальні умови, що забезпечують високий ступінь суспільного, розумового, душевного, духовного розвитку суб’єкта педагогічного процесу, відображаючи рівень його життєвих досягнень.

Норма культурного фону умовно прийнята нижня межа внутрішньої культури індивіда, що відображає ступінь його свободи від хибних явищ (використання нецензурних слів у спілкуванні, звичка палити, уживання алкоголю і наркотиків) та водночас передбачає відсутність в особи хронічних захворювань і наявність розвинутої здібності організовувати своє дозвілля (у подальшому «норма»);

Уведений термін «культурний фон», уміщуючи сукупність специфічних умов, що забезпечують гармонійну взаємодію внутрішніх принципів індивіда із зовнішньою реальністю через механізми самопізнання й самовдосконалення, передбачає свідоме підвищення культурних цінностей на основі високих інтелектуальних, моральних і духовних досягнень людства. Культурний фон індивіда, групи, колективу, суспільства значною мірою зумовлений наявністю чи відсутністю в ньому чеснот або вад, а також визначає рівень комунікацій. Доцільно наголосити, що термін «культура» в контексті аналізованої проблеми розглядається як ступінь досягнення суб’єктом педагогічної діяльності свободи від порочних звичок, уподобань, залежностей.

Підкреслимо, що для дослідження стану культурного фону (його нижньої межі) визначено окремі складові (структурно-змістові параметри), що, на наш погляд, найбільш повно відображають духовно-моральні пріоритети сучасності та закладають соціокультурну норму у зовнішніх комунікаціях.

Правовою основою для визначення окремих складових культурного фону освітнього середовища, як зазначалось вище, виступає стаття 56 Закону України «Про освіту». До них зараховано:

-         відсутність залежності від наркотичних речовин;

-         відсутність пристрасті до вживання алкоголю;

-         відсутність звички до куріння;

-         відсутність у лексиконі нецензурних слів;

- читацький інтерес до художньої, політичної, професійної, філософської, релігійної літератури.

Об’єктивність самоаналізу з дослідження стану культурного фону суб’єкта педагогічної діяльності (випадковість наданих відповідей), ступінь щирості корегується безпосередньо методикою проведення анкетування, в основу якої покладено принципи співробітництва, взаємоповаги, рівноправ’я і свободи вибору: «Чи хочу я добровільно брати участь у пропонованому дослідженні індивідуального ресурсу сил?».

Зниження рівня страху, що перешкоджає неупередженому самооцінюванню респондента, досягається гарантуванням дотримання принципів анонімності й невтручання, наданням права добровільної участі в процесі анкетування.

Активізація респондента до об’єктивного самоаналізу та самооцінки із створення індивідуального портрету за окремими складовими культурного фону реалізується методом переконання у вигляді бесіди на зразок: «Відомо, як непросто об’єктивно оцінити себе, оскільки страх побачити свою недосконалість перешкоджає цьому. Однак здатність подолати в собі відчуття небезпеки й сорому, побачити себе не таким, як звик усвідомлювати в думках, відкриває перед людиною необмежені можливості для творчості, робить її рішучою, правдивою і вдячною за надані життям умови пізнати себе, свої здібності і свої внутрішні сили. Тому максимально правдиві відповіді на запропоновані запитання є кроком до безстрашності – кроком до самотворення та творчої самореалізації». Такі прості, невимогливі звернення дозволяють респонденту наблизити свої відповіді до достатнього ступеня щирості, виявити відповідальне ставлення до самоаналізу, з’ясувати  щирість намірів, побачити себе без прикрас. Виконання поставлених завдань, послідовна відповідь на запропоновані в анкеті запитання сприяють об’єктивному та адекватному аналізу особистих уподобань, схильностей і звичок, надають можливість трансформування негативних проявів у структурі індивідуального ресурсу сил.

У підсумку проведеного анкетування рекомендується стисла завершальна бесіда, яка базується на достовірних фактах наукових досліджень про руйнівний вплив нецензурних, вульгарних слів на свідомість людини і спонукає учасників самоаналізу до роздумів про категорії «добра» і «зла», наближає до розуміння необхідності свідомого вибору свого подальшого життєвого спрямування.

Зміцненню довіри як необхідної складової взаємоповаги між учасниками педагогічної співпраці сприяє об’єктивація самооцінки особистісно-професійних якостей в структурі індивідуального ресурсу сил. Досвід засвідчує, що оцінити іншого з мінімальним виявом суб’єктивізму може лише той, хто здатний об’єктивно оцінити особистий рівень самосвідомості, свої знання та вміння.

Анкета

«Окремі складові культурного фону суб’єкта педагогічної діяльності»

БЛОК 1

Зазначте, будь ласка:

1.1. свою стать:   чол._____ жін._____

1.2. свій вік______

1.3. місце свого проживання: місто__________село________________

1.4. назву навчального закладу (ВНЗ, школа)____________________

1.5. дату заповнення_____________

БЛОК 2

2.1. Чи використовуєте Ви нецензурні слова в побуті?

так     ні

2.2. Якщо  відповідь  «так»,  то зазначте  причину,  що  спонукала Вас  використовувати нецензурні слова:

наслідування батьків, старших

наслідування друзів

наслідування кіногероїв (акторів, співаків тощо)

тому що більшість з оточення використовує в розмові нецензурні слова (мода)

тому що подобається (звик)

не визначився

2.3. Коли Ви вперше нецензурно висловилися

до 10 років         до 16 років      після 20 років

2.4. Чи   замислювалися  Ви,   що  нецензурні  слова  негативно  впливають   на  здоров'я оточення?

так    ні

2.5. Чи усвідомлюєте Ви, що нецензурні слова руйнують психіку людини?

так    ні

2.6. Чи намагались Ви відмовитись від використання нецензурних слів у побуті:

так     ні

БЛОК З

3.1. Дайте відверту відповідь на запитання: «Ви курите?»

так      ні

3.2. Якщо відповідь «так», то зазначте причину, що спонукала вас до куріння:

наслідування батьків, старших

наслідування друзів

наслідування кіногероїв (акторів, співаків тощо)

тому що більшість з оточення курить (мода)

тому що подобається (звик)

не визначився

3.3. Коли Ви спробували вперше курити?

до 10 років       до 16 років     після 20 років

3.4. Чи усвідомлюєте Ви, що тютюнокуріння – це шкідлива звичка?

так     ні

3.5. Чи намагалися Ви покинути курити?

так    ні

3.6. Чи замислювалися Ви про здоров'я нащадків?

так     ні

БЛОК 4

4.1. Дайте відверту відповідь на запитання: «Чи вживаєте Ви алкоголь?»

так     ні

4.2. Якщо відповідь «так», то зазначте причину, що спонукала Вас до вживання алкоголю:

наслідування батьків, старших

наслідування друзів

наслідування кіногероїв (акторів, співаків тощо)

тому що оточення вживає алкогольні напої (мода)

тому що подобається (звик)

cне визначився

4.3. Коли вперше Ви спробували алкоголь?

до 10 років        до 16 років      після 20 років

4.4. Чи знаєте Ви, що вживання алкоголю негативно впливає на розумову діяльність людини?

так    ні

4.5. Чи намагалися Ви відмовитися від вживання алкоголю?

так     ні

4.6. Чи замислювалися Ви про здоров'я нащадків?

так   ні

БЛОК 5

5.1. Дайте відверту відповідь на запитання: «Чи вживаєте Ви наркотичні речовини?»

так     ні

цигарки з наркотичними речовинами: так      ні

пігулки: так   ні

ін'єкції: так   ні

5.2. Якщо   відповідь   «так»,   то   зазначте   причину,   що   спонукала   Вас   до вживання наркотиків:

наслідування батьків, старших

наслідування друзів

наслідування кіногероїв (акторів, співаків тощо)

тому що оточення вживає наркотики (модно)

тому що подобається (звик)

c не визначився

5.3. Коли вперше Ви спробували наркотики:

до 10 років c        до 16 років c     після 20 років c

5.4. Чи намагалися Ви відмовитися від уживання наркотиків?

так c     ні c    покинув c

5.5. Чи знаєте Ви, що вживання наркотичних речовин руйнує ментальну діяльність?

так c     ні c

5.6. Чи замислювалися Ви про здоров'я нащадків?

так c     ні c

БЛОК 6

6.1. Які книжки Ви читаєте?

c про кохання

c детективи

c про політику

c наукові праці: монографії, енциклопедії, словники, статті тощо

c поезії

c філософські твори

c Святе писання

6.2. Чи знаєте Ви, що знання – це духовна сила?

так c     ні c     не замислювався c

Додаток Б

Відомість зведених даних з проведеного анкетування

Загальні показники

Навчальний заклад (однорідна соціальна група тощо)_____________________

Дата проведення анкетування_________________________________________

з/п

Назва аналізованого компоненту блоку

Кількісний показник

Відносний показник (%)

Результати блоку № 1

1.1

Стать: чоловіча

жіноча

1.2

Вік: до  10 років

до18 років

понад 20 років

1.3

Місце проживання:

місто (у тому числі жіночої статі)

село (у тому числі жінки)

1.4

Загальна кількість опитаних, що не використовують ненормативну лексику, не курять, не вживають алкоголь та наркотики

(тому числі жінки)

1.5

Індекс культури «ІК» (відносна величина кількості респондентів, хто не має зазначених вад до кількості респондентів, хто має зазначені вади)

Результати блоку № 2

2.1

Загальна кількість тих, хто використовує ненормативну лексику (у тому числі жінки)

2.2

Причини, що спонукають до використання ненормативної лексики:

наслідування батькам, дорослішим (у тому числі жінки)

наслідування друзям (у тому числі жінки)

наслідування кіногероям, артистам, співакам тощо (у тому числі жінки)

тому, що більшість з оточення використовує у розмові ненормативну лексику, мода (у тому числі жінки)

тому, що подобається, звик (у тому числі жінки)

не визначився звик (у тому числі жінки)

2.3

Коли вперше нецензурно висловився:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

2.4

Коли вперше нецензурно висловився і продовжує:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

2.5

Чи замислювалися, що нецензурні слова негативно впливають на здоров’я оточуючих:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

2.6

Чи знаєте, що куріння руйнують психіку:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

Загальний показник «НС» (у тому числі жінки)

Результати блоку № 3

3.1

Загальна кількість тих, хто курить (у тому числі жінки)

3.2

Причини куріння:

наслідування батькам, дорослішим (у тому числі жінки)

наслідування друзям (у тому числі жінки)

наслідування кіногероям,артистам,співакам тощо (у тому числі жінки)

тому, що більшість з оточення використовує у розмові ненормативну лексику, мода (у тому числі жінки)

тому, що подобається, звик (у тому числі жінки)

не визначився (у тому числі жінки)

3.3

Коли вперше почав курити:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

3.4

Коли вперше почав курити і продовжуєте:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

3.5

Чи замислювалися, що куріння шкідлива звичка:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

3.6

Чи замислювалися про здоров’я нащадків :

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

3.7

Чи намагалися покинути курити:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

Загальний показник «КР» (у тому числі жінки)

Результати блоку № 4

4.1

Загальна кількість тих, що вживають алкоголь

4.2

Причини, що спонукали до вживання алкоголю:

наслідування батькам, дорослішим (у тому числі жінки)

наслідування друзям (у тому числі жінки)

наслідування кіногероям,артистам,співакам тощо (у тому числі жінки)

тому, що більшість з оточення використовує у розмові ненормативну лексику, мода (у тому числі жінки)

тому, що подобається, звик (у тому числі жінки)

не визначився (у тому числі жінки)

4.3

Коли вперше почав вживати алкоголь:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

4.4

Коли вперше почав вживати алкоголь і продовжуєте:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

4.5

Чи замислювалися, що вживання алкоголю шкідливо впливає на розумову діяльність людини:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

4.6

Чи замислювалися про здоров’я нащадків :

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

4.7

Чи намагалися покинути:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

Загальний показник «АЛК» (у тому числі жінки)

Результати блоку № 5

5.1

Загальна кількість тих, що вживають наркотики (у тому числі жінки)

5.2

Причини, що спонукали до вживання наркотиків:

наслідування батькам, дорослішим (у тому числі жінки)

наслідування друзям (у тому числі жінки)

наслідування кіногероям,артистам,співакам тощо (у тому числі жінки)

тому, що більшість з оточення використовує у розмові ненормативну лексику, мода (у тому числі жінки)

тому, що подобається, звик (у тому числі жінки)

не визначився (у тому числі жінки)

5.3

Коли вперше почав вживати наркотики:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

5.4

Коли вперше почав вживати наркотики і продовжуєте:

до 10 років

до 16 років

після 20 років

5.5

Чи замислювалися, що вживання наркотиків руйную розумову здатність людини:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

5.6

Чи замислювалися про здоров’я нащадків :

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

5.7

Чи намагалися покинути:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

Загальний показник «АЛК» (у тому числі жінки)

Результати блоку № 5

6.1

Загальна кількість тих, що читає книжки (у тому числі жінки)

про кохання(у тому числі жінки)

Детективи (у тому числі жінки)

про політику (у тому числі жінки)

наукові праці: монографії, енциклопедії, словники тощо (у тому числі жінки)

поезії (у тому числі жінки)

філософські твори (у тому числі жінки)

Святе писання (у тому числі жінки)

6.2

Чи знаєте, що знання – це духовна сила:

так (у тому числі жінки)

ні (у тому числі жінки)

Загальний показник  читацького інтересу «ЧІ»

(у тому числі жінки)