Сломчинська Катерина Володимирівна. Форми та методи компетентнісного підходу під час вивчення англійської мови

Сломчинська Катерина Володимирівна,

учитель англійської мови

Шевченківського навчально-виховного комплексу

"дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів"

Звенигородської районної ради

Сучасний урок - це твір мистецтва,

де педагог уміло використовує всі можливості

для розвитку особистості учня.

М.Ебнер-Ешенбах

На сьогоднішній день перед школою стоїть завдання виховати таку людину, яка зуміє самостійно здобувати нові знання, розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток  життєвих компетентностей  особистості [1].

Як уже відомо, компетенція і компетентність — два різних поняття, тому їх не варто путати.

Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана, або певна сфера діяльності, у якій людина повинна володіти 11 компетентністями. Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, умінь і навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини. Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.

Унаслідок тривалих наукових дискусій було виокремлено чотири базові характеристики поняття «компетентність»:

  • Ø використання компетентності завжди відбувається в певному контексті (у конкретній навчальній ситуації);
  • Ø компетентність завжди є результатом, вона характеризує те, що може зробити індивід, а не описує чи розповідає про 12 процес, завдяки якому він набув цю компетентність (наприклад, учень не розповідає «я читав про орнаменти писанок» а показує, малює ці орнаменти);
  • Ø для оцінювання здатності індивіда користуватися компетентністю потрібні чітко визначені й затверджені стандарти;
  • Ø компетентність є мірою того, що індивід може зробити за певний час.

Що дає формування компетентностей?

v Дитині - підтримку позитивної мотивації, розвиток інтересу;

v батькам – оптимальні умови навчання і розвитку дитини;

v вчителю – професійне зростання;

v школі – зміцнення позитивного іміджу; суспільству – підвищення якості шкільної освіти.

Під час симпозіуму Ради Європи на тему «Ключові компетентності для Європи» було визначено такий орієнтовний перелік ключових компетентностей [3, с. 17].

Виходячи зі свого досвіду роботи вчителя англійської мови на мою думку дошкільний віковий період є найбільш сенситивним для оволодіння дітьми основами іноземного мовлення.

Вивчення іноземних мов на ранньому етапі має розглядатися як засіб розвитку особистості дитини з урахуванням її мотивів, інтересів і здібностей. Доведено, що дитина розвивається, виховується, пізнає світ і себе через спілкування і мовленнєву діяльність.  Особливості оволодіння дошкільниками іноземними мовами пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики й інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сенситивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземних мов не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами.

Зупинимося на сучасних методах, які на мій погляд є найбільш ефективними для використання у навчанні іншомовного спілкування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.

Метод повної фізичної реакції (TPR)

Одним із поширених методів у навчанні дітей іноземних мов є метод повної фізичної реакції (TPR). Навчання іноземних мов має стати для дитини бажаним і цікавим процесом. Оскільки формування мовленнєвої активності можливе за умови наявності в дитини потреби в емоційному спілкуванні з дорослими, зазначимо «позитивному емоційному спілкуванні», то саме цей метод сприяє в цьому як найкраще.

Основними принципами цього методу є:

ü розуміння іноземних мов має передувати говорінню;

ü розуміння необхідно розвивати шляхом виконання наказів;

ü змушувати дітей говорити, а тим більше примушувати - не потрібно, завдяки наказам та фізичним діям під час їх виконання спонтанно розвивається готовність до говоріння.

Досвід  свідчить про активне використання цієї методики протягом усього курсу навчання. На кожному занятті використовуються пісні, історії, казки, ігри, римівки, діалоги та інше.

Наприклад, при вивченні лексики з теми  «Аnimals», пропонується пісенька «An elephant has a long trunk….», проспівуючи і демонструючи її діти не тільки закріплюють лексику відповідно до теми, а й запам’ятовують її у структурі: An elephant has… a lion has… a giraffe has… a monkey has… a penguin has…. Оскільки у цій пісеньці ще згадуються частини тіла, то відбувається закріплення декількох тем одночасно. Використання цієї пісеньки допомагає закарбовуванню лексики, а також полегшує у подальшому навчання дітей опису інших тварин.
Отже, метод TPR, як засвідчує досвід його використання, полегшує процес навчання, сприяє вивченню та закріпленню лексики, активізує іншомовне мовлення дітей дошкільного віку.

Сугестивний метод

Ще одним з ефективних методів навчання дітей дошкільного віку іноземних мов є сугестивний метод.
Сугестивний метод ґрунтується на таких принципах:

ü створення сприятливих умови для оволодіння усним мовленням;

ü особистісно-орієнтоване навчання;

ü емоційно-позитивні стосунки;

ü навчання у двох планах свідомому та підсвідомому;

ü засвоєння та активізація матеріалу в атмосфері гри;

ü навчальний матеріал вводиться на основі полілогів;

ü основна увага приділяється усномовленнєвій комунікації;

На практиці цей метод використовується у процесі вивчення з дітьми іноземних мов повсякчас. Оскільки найпоширенішою та найефективнішою формою активного відбиття дитиною обліку, поведінки і діяльності людей є гра і саме під час гри відбувається на перший погляд несвідома активізація мовлення дітей.

Як засвідчує мій досвід використання цього методу доцільне при вивченні тем: «Animals», «Clothes», «My body», «Numbers», «Colours», «Fruit», оскільки під час занять з іноземної мови з дітьми дошкільного віку весь час використовуються різні види ігор, які ґрунтуються на таких самих принципах, що і цей метод. А саме, основна увага приділяється емоційній стороні процесу навчання, усно мовленнєвій комунікації, поповненню словника, засвоєння та активізація проходить у грі та з використанням мови та рухів, драматизації.        
Наприклад під час вивчення теми «Animals», можна використати такі ігри :«Magic hat», «a coach», «Who am I ?», «Word road» «Whose baby is it?» «Magic lorry», «Try to guess», «Fishing», «Running game».
Велика кількість ігор робить процес навчання іноземних мов цікавим, радісним і бажаним. Дидактичні ігри, як зазначає Т.М.Шкваріна, покликані своїм змістом здійснювати навчання, нести в собі навчальні завдання, розв’язання яких має реалізовуватися засобами активної, захоплюючої ігрової діяльності [5, c.45]. Доцільність використання ігор на заняттях з іноземних мов доведена багатьма науковцями, тому вихователю залишається озброїтися матеріалами для проведення ігор, і як доводить наш досвід навчання дітей дошкільного віку стане ефективним та продуктивним. З допомогою гри легше зосередити увагу дітей дошкільного віку, залучити їх до активної роботи. Це пов’язано з психологічними особливостями дитячого організму. Гра надає можливість зробити процес повторення лексики та граматичних конструкцій захоплюючим для дітей дошкільного віку. Використання ігор надає можливість активно мислити та сприяє процесу активізації іншомовного мовлення.

Комунікативний метод

На сьогодні поширення серед методів навчання набув комунікативний метод.  Основною метою навчання іноземних мов за цим методом є навчання не системі мови, а її застосуванню в реальному (переважно усному) спілкуванні, а основним засобом навчання виступають ситуації, що моделюють реальне спілкування. Оскільки ми знаємо, що основною діяльність дітей є гра, то використання цього методу можливе в таких іграх як: «At the shop», «At the restaurant», «At the market», «Happy birthday party» «It’s Easter today», «New Year party», «At the zoo», «Interview», «In the forest», «Describe him (her)\ the animal», та інші.

Зв’язне мовлення дітей дошкільного віку представлене у діалогічній та монологічній формах. Навчання іноземних мов дітей дошкільного віку визначає потребу сформувати насамперед навички діалогічного мовлення. Пізніше, при створенні відповідних умов навчальної діяльності дитина буде здатна висловлюватися у межах 3-5 простих речень[5,c.54].

Мій досвід показує, що використання комунікативного методу на заняттях з англійської мови дає позитивні результати. Діти дошкільного віку під час гри на заняттях залюбки користуються англійською мовою.

Отже, іншомовне мовлення дітей дошкільного віку відіграє важливу роль у психічному, особистісному, соціальному розвитку, іноземні мови виступають як засоби формування вмінь усного спілкування дітей дошкільного віку. Використання методів зазначених вище, у поєднанні з іншими методами дає позитивний результат при підготовці дітей дошкільного віку до іншомовного спілкування. Я вважаємо, що інтеграція цих методів сприяє активізації іншомовного мовлення, а також готує дитину до переходу на наступний етап вивчення іноземних мов у школі. Кожен метод безперечно має свої позитивні і негативні сторони, але за певних умов усе те, що є позитивного в цих методах, може бути використане креативним педагогом.

Список використаної літератури

1. Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.

2. Пометун О. І. Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку: Навчальний посібник з курсу за вибором для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – К.: Освіта, 2011. – 144 с.

3. Пометун О. І. Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку: Методичний посібник для вчителя 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – К.: Освіта, 2011. – 112 с.

4. Тесленко Л. Г. Пилипчатіна Л.М. На уроках у харківських школярів – гості із Швеції. / Л. Г. Тесленко, Л. М. Пилипчатіна // Електронний журнал: Надихаємо на дії. - 2010. - №6 (2).

5. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших: програма, методичні рекомендації, розробки занять / Т. М. Шкваріна. – Х. : Основа, 2005. – 176 с.