Пилипенко Тетяна Олександрівна. Формування уміння вчитися

Пилипенко Тетяна Олександрівна,

учитель історії

Лукашівського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад –

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»

Чорнобаївської районної ради

Перед сучасною освітою постає завдання виховати особистість, здатну на життєтворчу діяльність. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення і саморозвитку. Формування усіх ключових  компетентностей здійснюється на кожному уроці. Варіюючи змістом завдань, формами та методами роботи на окремих уроках, я спрямовую процес навчання на формування тієї чи іншої компетенції.

Таким чином, через зміст та форми роботи на окремих уроках я формую предметні компетенції, а через них  - надпредметні  та ключові. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти визначено поняття "компетентність", "ключова компетентність", "компетентнісний підхід":

- компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

- ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

- компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

У документі також визначено ключові компетентності, які мають бути сформовані в процесі освітньої діяльності в навчальному закладі: громадянська, загальнокультурна, здоров`я зберігаюча, інформаційно-комунікаційна, комунікативна, міжпредметна естетична, міжпредметна, предметна (галузева), предметна мистецька, проектно-технологічна, соціальна.

Сучасна система навчання направлена на те, що учні повинні думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію і застосовувати її в конкретних умовах.

Ключовою компетентністю учнів є уміння вчитися. Дослідження психологів і педагогів, досвід вчителів показують: щоб навчити учнів самостійно і творчо вчитися потрібно включити їх у спеціальну організовану діяльність. Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, враховує особистості учнів, його потреби і інтереси.

Основне завдання школи полягає в тому, щоб надати можливості розвитку, саморозвитку особистості, сприяти пошуку індивідуальності, самореалізації.

Уміння вчитися передбачає індивідуальний досвід успішної навчальної праці учня, наявністю в нього розвинених способів навчальної діяльності.

Головною дійовою особою в навчанні є учень. Зовсім іншу роль відіграє вчитель, він допомагає учню вчитеся, створює сприятливу атмосферу і значно збагачує мотивацію навчання, утверджує почуття гідності особистості.

Знання, уміння, навички, досвід необхідні для свідомого і активного засвоєння учнями вивчаючого матеріалу можна реалізувати на уроках і позакласній роботі [2, c.53].

Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних умов:

- створення позитивного настрою для навчання;

- відчуття рівного серед рівних;

- забезпечення  позитивної атмосфери  в  колективі  для  досягнення
спільних цілей;

- усвідомлення учнем цінності, колективно зроблених умовиводів;

- можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;

- вчитель не є засобом „похвали і покарання", а другом, порадником,
старшим товаришем [3, c. 30].

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології навчання, які відносять до інноваційних.

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Основною формою організації навчальної діяльності практично у всіх країнах світу є сьогодні класно-урочна система. Основна одиниця такого навчання - урок.

На уроках для високого рівня засвоєння знань учнями, часто використовую інтерактивне навчання, у ході якого постійно спілкуюся з учнями, а також учні спілкуються між собою. Відбувається спілкування всіх членів колективу. Також досить часто проводжу  ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати.

Як результат – вдосконалюються пізнавальні можливості учнів, підвищується рівень засвоєння знань.

На уроках застосовую форми колективного, групового та індивідуального навчання. На уроках надаю перевагу дискусіям. Моделюючи проблемну ситуацію, надаю можливість учням працювати в парах та  спільно обговорювати певну ситуацію.

Наведу приклад використання інтерактивних технологій навчання на уроках історії.

Розглядаємо тему: Початок промислової революції (історія України у 9 кл.). Поділяємо клас на 5 груп, по 2 особи.

Оголошуємо тему уроку та очікувані результати. Групи отримують певні завдання-картки.

1 група - сформулювати та пояснити визначення поняття «промисловий переворот».

2 група - сформулювати та пояснити визначення поняття «товарне виробництво».

3 група - сформулювати та пояснити визначення поняття «ринкові відносини».

4 група - сформулювати та пояснити визначення поняття «підприємці».

5 група - сформулювати та пояснити визначення поняття «наймані робітники».

Оголошується схема відповіді. Наголошується на тому, що всі відповіді мають супроводжуватись аргументацією, обґрунтуванням, для чого ставиться запитання на зразок: «Які факти свідчать на користь твоєї думки?» «Як ти міркував, щоб дійти такого висновку?»

На цьому уроці застосовуються елементи дискусії, під час якої в учнів розвивається критичне мислення, вміння визначити власну позицію, відстоювати власну думку, поглиблюються знання з даної теми.

Кожна група отримує наступне завдання: ознайомитись з указаним матеріалом в підручнику і ознайомити клас з основним змістом, запропонувати під запис  тези.

1 група - Формування фабрично-заводської промисловості.

2 група – Машинобудування.

3 група – Металургійна та паливна промисловість.

4 група – Розвиток транспорту.

5 група - Вплив промислової революції на суспільну структуру.

В кінці уроку застосовується метод «ПРЕС» для визначення наслідків, які мав для України промисловий переворот. Обов`язковою умовою має бути дотримання чотирьох етапів:

  1. Висловіть   свою думку (починати потрібно зі слів: «я вважаю, що...»)
  2. Поясніть  причину виникнення цієї думки (починаючи зі слів: «оскільки...»)
  3. Наведіть  приклади, додаткові аргументи на підтримку своєї позиції (...наприклад...)
  4. Узагальніть  свою думку (зробити висновок, починаючи зі слів: «отже, таким чином...»)

Використання елементів інтерактивних технологій на уроках дає змогу учням засвоїти всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка) та свідомо оволодіти навчальним матеріалом. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес до знань. Викладач виступає як лідер, організатор.

Кожний педагог повинен відчувати, що його щоденна робота, знання, майстерність, відповідальність необхідні учням, що кожен з нас потрібен тим, кому завтра вступати в самостійне й нелегке трудове життя. Саме з усвідомлення цього й починається виконання нашого педагогічного обов’язку. Наше головне завдання вбачаю у пробудженні та розвитку інтересу до оволодіння знаннями, бо інтерес – це рушійна сила пізнання та навчання. Але зараз для розвитку інтересу в учнів до навчання на уроці недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові умови для продуктивного навчання, результатом якого є учень, який набуває ключові життєві та професійні компетентності.

Саме тому першочерговим завданням вчителя має стати розуміння компетентнісного підходу і реалізація його у власній професійній діяльності.

Список використаних джерел.

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] : затвердж. постановою Каб. Міністрів від 23 листоп. 2011 р. № 1392 // Законодавство України / Верховна Рада України : [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (дата звернення: 12.10.15 р.). – Назва з екрана.
  2. Борзенкова Т. Навчаючи інших, навчаюся сам / Т. Борзенкова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - № 3. – С. 80-84.
  3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : навч.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко [за ред. О. І. Пометун]. – К. : А. С. К., 2006. – 192 с.
  4. Сиротинко Г. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання./ Г. Сиротинко. – Харків.: Основа, 2003. – 80 с.