Серебрянська Вікторія Олександрівна. Компетентнісний підхід у викладанні зарубіжної літератури

Серебрянська Вікторія Олександрівна,

учитель зарубіжної літератури

Мар’янівського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад–загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів»

Лисянської районної ради

Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ.

Нельсон Мандела

Компетентнісно підходити до викладання навчальних предметів - одна з найактуальніших вимог реформи Міністерства освіти і науки України. Компетентністний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості, а зарубіжна література як шкільна дисципліна – дієвий засіб різнобічного розвитку особистості учнів, формування в них ключових компетенцій. Відповідно ми можемо виділити певні ключові компетентності:

 1. Ціннісно-смислова
 2. Загальнокультурна
 3. Навчально-пізнавальна
 4. Комунікативна
 5. Інформаційна
 6. Моральна
 7. Соціальна (життєва) [1].

Ціннісно-смислова компетентність. Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його життєдіяльності в цілому. На прикладі вивчення теми: Р. Бах «Чайка Джонотан Лівінгстон»: міні-диспут «Чи потрібні Чайки Джонатани Лівінгстони у нашому сучасному житті?» або/і «Хто серед відомих нам (мені) людей може служити прообразом Чайки Джонатани Лівінгстона і чи існують такі взагалі?», мозковий штурм [2] «Визначити головні думки твору, його моральні уроки».

Загальнокультурна компетентність. Коло питань, в яких учень повинен бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності: це особливості національної та загальнолюдської культури («Чайна церемонія» при вивченні творчості Лі Бо), духовно-моральні основи життя людини й людства («Путівник країною письменника чи героя його твору»), культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій  тощо.

Навчально-пізнавальна компетентність. Це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Дієвими для цієї компетентності є ситуативні завдання («Літературний ринг» при вивченні Бароко), визначення актуальності творів давнини для нашого часу; порівняння літературних стилів та напрямів, образів героїв (психологічно-аналітичний практикум); інтерактивні вправи (створення колективного буктрейлеру [3] або скрапбукінгу [4]  до вивчаємого твору).

Комунікативна компетентність. Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. Ефективними методами опрацювання є порівняльна характеристика перекладів творів (здебільшого віршовані твори), компаративне (порівняльне) дослідження відомих творів зарубіжної та української літератур (наприклад порівняння Байки Езопа, І.Крилова та Байки Л. Глібова), вивчення творів мовою оригіналу, яке здебільшого стосується російських письменників (Достоєвський Ф. М. «Злочин і кара», Пушкін О. С. «Євгеній Онєгін»).

Інформаційна компетентність. За допомогою реальних об'єктів (телебачення, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Таким чином результатом роботи учнів можуть бути презентації (презентація проекту «Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М. В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо), проект-дослідження («Жіноче питання в кінці ХІХ – на початку ХХ століття та його втілення у творах мистецтва – літературі, театрі, живопису, музиці тощо), створення інфогрфіки [5] до біографії письменника.

Моральна компетентність - це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами: бесіда про використання образів священних книг у одному з творів мистецтва – у літературі, живопису, кіно; диспут щодо біблійних висловів «сіль землі», пропонуючи приклади із сучасності; твір-роздум за одним із рубаї Омара Хайяма; колективне складання «Статуту рицаря» за романом В. Скотта «Айвенго»; складання діалогу про роль кохання в сучасному житті. Чи буває воно ідеальним? (за трагедією  В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та власними спостереженнями) тощо.

Соціальна (життєва) компетентність - це вміння жити та працювати з оточуючими. Саме ситуативні вправи [6] – уявлення ситуації та складання алгоритму своїх дій, пояснення своїх вчинків та міркувань (Г. Ібсен «Ляльковий будинок»: вибір – виконати свій обов’язок (як у Нори перед дітьми) чи відстоювати свою людську гідність (як Нора перед чоловіком); допомогти подрузі в життєво важливій справі, поступаючись своїми інтересами, чи вирішувати свої проблеми).

У комплексності освітніх компетентностей закладена додаткова можливість представлення цілей, змісту освіти (освітніх стандартів) та освітніх технологій у системному вигляді, що припускає побудову чітких вимірників із перевірки успішності їх засвоєння учнями. Із погляду вимог до рівня підготовки випускників освітні компетентності являють собою інтегральні характеристики якості підготовки учнів, пов'язані з їхньою здатністю цільового осмисленого застосування комплексу знань, умінь і способів діяльності по відношенню до певного міждисциплінарного кола питань.

Список використаних джерел.

 1. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронный ресурс] // Компетентнісний підхід. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Компетентнісний_підхід (дата звернення: 19 лютого 2017р.). – Назва з екрана.
 2. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті. [Електронный ресурс] /Мозковий штурм. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/220/8564.html (дата звернення: 19 лютого 2017р.). – Назва з екрана.
 3. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронный ресурс] // Буктрейлер. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Буктрейлер (дата звернення: 19 лютого 2017р.). – Назва з екрана.
 4. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронный ресурс] // Скрапбукінг. – Режим доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/Скрапбукинг дата звернення: 19 лютого 2017р.) – Назва з екрана.
 5. Що таке інфографіка? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myhelper.com.ua/index.php?newsid=11080 (дата звернення: 19 лютого 2017р.) – Назва з екрана.
 6. Підгурська В. Ю. Ситуативні вправи як засіб формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11663/ (дата звернення: 19 лютого 2017р.) – Назва з екрана.