Слободяник Яна Юріївна. Інноваційні методи в позакласній та позашкільній роботі

Слободяник Яна Юріївна,

педагог-організатор

Литвинівської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Жашківської районної ради

Нові освітні пріоритети на сучасному етапі розвитку школи зумовлюють, те що вчитель повинен володіти не лише знаннями, вміннями, навичками, а й способами розумової діяльності, певним досвідом самоуправління, вміти адекватно діяти залежно від ситуації. Тому молодий вчитель, насамперед, повинен мати високий рівень знань інноваційних технологій (нові методи, засоби, прийоми), бачити нову проблему та знаходити шляхи її вирішення, правильно застосовувати ці знання у навчально-виховному процесі.

Реформування вітчизняної системи освіти, підкреслює О. Єльникова, починається зі зміни пріоритетів та вироблення основних принципів, змісту, форм і методів управління інноваційними процесами [1, с. 8].

Термін «інновація» почав використовуватись у вітчизняній педагогіці на початку 90-х років ХХ ст. і швидко набув поширення в освітньому середовищі.

Слово походить від латинської мови і в перекладі означає оновлення, новина, змінювання –  це введення нового в цілі, зміст,  методи і форми навчання і виховання, в організацію діяльності педагога.

У соціально-психологічному аспекті інновація — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях [2, с. 340].

Основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячено дослідження Л. Буркової, Л. Даниленко, І. Дичківської, Д. Джонсона, О. Козлової, М. Крюгера, А. Підласого,

Потрібно погодитися з думкою Л. Млочешек стосовно того, що впровадження нових технологій у сучасну педагогічну практику здійснюється дуже повільно, а іноді спостерігається механічне копіювання цих технологій [3, с. 233].

В управлінні часто використовують поняття «інновація» у вузькому тлумаченні: «інновація — продукт» та «інновація — процес».

Давайте будемо відвертими, коли чуємо використання ІКТ, інноваційних технологій на уроках, то найперше, що нам спадає на думку – це презентація, використання мультимедійної дошки тощо. Звичайно, урок буде цікавий, подано багато матеріалу і діти швидше засвоюватимуть інформацію. Але є одне АЛЕ!

Урок, навіть найвдаліший, насичений ІКТ,  має один недолік: він спресований в часі і не допускають відволікань, навіть коли клас гостро цікавиться будь-яким запитанням, бо є встановлений план. Інша справа - позакласні заняття, в яких вчитель не пов’язаний жорсткими тимчасовими і плановими рамками. Саме позакласна і позашкільна робота, завдяки інноваційним технологіям, дає змогу якомога ширше розвинути особистість сучасного школяра.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

Метою виховання є формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал [4].

«Виховання  всебічно розвиненої особистості – не яка-небудь серія соціально придуманих заходів. Це глибоке вдосконалення всього виховного процесу» [5, с.76]. К. Д. Ушинський вважав, що «…виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, її  тіло, душу і розум».

Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи.

Під інноваціями у вихованні розуміють процес створення, поширення нових засобів (нововведень) для роз’яснення тих педагогічних проблем, які досі вирішувались по-іншому, а також результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних розв’язань різноманітних педагогічних проблем: оригінальні виховні ідеї, нові виховні технології, форми і методи виховання.

За словами Я. Коменського, «учитель- помічник природи, а не її володар; її будівничий, а не реформатор», тому він сам вибирає форми, методи та прийоми роботи, що сприяють розвитку природних нахилів учнів. Зміни видів діяльності, вміле керування навчальним процесом сприяє розвитку креативних здібностей учнів.

У практиці роботи Литвинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів впроваджуються такі виховні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до навколишнього світу.

Оскільки я молодий спеціаліст, тому я стараюся по максимуму використовувати інноваційні технології в своїй діяльності і як наслідок - всі виховні заходи цікаві та захоплюючі. Учні з нетерпінням чекають нових ігор, ток-шоу, вікторин, ярмарок.


До інноваційних виховних технологій, які використовуються в школі, належать:

 • Технологія виховання успішної особистості (функціонує шкільне самоврядування, на засіданні, яке проходить у першу п’ятницю кожного місяця, присутні всі члени секторів. Кожна дитина має змогу висловити свою думку, отримати пораду).
 • Проектна технологія.
 • Ігрова технологія.
 • Розвивальне виховання.
 • Колективні творчі справи.
 • Технологія співробітництва.
 • ІКТ-технології.

Будь-яка інновація починається з учителя. Значення має все: зовнішній вигляд вчителя, стан ведення ним шкільної документації, стан ведення перевірки учнівських робіт, якісна підготовка учнів з предмету, участь в творчих конкурсах, емоційно-сприятлива аура вчителя.

Конкретного учня виховує конкретний вчитель, якість знань кожного учня залежить від вчителя. Нині особливого значення набуває креативність особистості, здатність до творчості, вміння ефективно вирішувати проблеми власної життєдіяльності.

Певні інноваційні технології не застосовуються окремо у виховному процесі, а існують у взаємодії, що підвищує організацію життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду моральних цінностей, пошук та виконання корисних справ, збагачення знаннями про рідний край, національну культуру. Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури.

Отже, пошук та впровадження заступниками з виховної роботи та педагогами-організаторами ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної діяльності - скеровує виховний процес на створення системного підходу до організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в Україні.

Список використаних джерел:

 1. 1. Єльникова О. В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. В. Єльникова. — К., 2005. — 20 с.
 2. 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. закладів / І. М. Дичківська. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.
 3. 3. Млочешек Л. И. Профессиональная подготовка учителя к педагогическим инновациям в современном образовании / Л. И. Млошечек // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. — Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. — С. 233–237.
 4. 4. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».-Київ, 2007р.
 5. 5. Сухомлинський В.О.  Вибрані твори / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1979. – Т.3. – С. 76.