Волошин В.О. Сутність патріотизму.Патріотизм на уроках математики.

Волошин Вадим Олександрович,

учитель математики

Смілянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської ради

Пройшовши шляхами історії можна побачити, що державність України має тяжку історію та набула багато традицій. Події, що зараз відбуваються в наш час є яскравим прикладом того, що незалежність держави потребує захисту. Саме тому для успішного розвитку, процвітання та міцності Української держави необхідно мати суспільно активних, свідомих громадян з високим патріотичним почуттям. З цього приводу в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України [6] наголошено на те, що весь навчальний процес повинен пронизуватись патріотичним вихованням, органічно поєднувати моральне, родинно-сімейне, національне, громадянське, естетичне, правове, трудове, екологічне виховання та базуватися на відстоюванні власних прав, виконанні обов’язків, відповідальності за майбутнє та долю країни.

Науковці трактують патріотизм як: якість особистості; сукупність ідей, переконань і дій; суспільний і моральний принцип; єдність почуттів, переконань і діяльності; здатності й потреби особистості; приналежність людини до певного етносу тощо. Патріотизм – складне і багатоаспектне поняття, яке розглядається з філософських, соціологічних, культурологічних, історичних і психолого-педагогічних позицій. Погоджуємося з  думкою І. Д. Беха [2, с. 29], про те, що патріотизм зараз є нагальною потребою держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю відданістю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для  вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

У наукових дослідженнях М. М. Качур [3,с. 54-61] зазначається, що  патріотизм трактується як духовно-моральна якість особистості, що базується на системі знань, почуттів, переконань, діяльності, і виявляється у ставленні людини до себе, свого народу, Батьківщини, її історико-культурних надбань, бажанні вдосконалювати себе й збагачувати рідну землю, прагненні бути корисним своєму народові, країні. В свою чергу  О. Г. Коркішко [5, с. 20] подає  поняття патріотизму через ставлення до:

 • себе: національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта, терплячість, чесність, порядність;
 • людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти, відповідальність перед своєю нацією;
 • Батьківщини: громадянська відповідальність, вірність, готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити її міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів держави; гордість за успіхи держави, суспільна активність та ініціативність;

національних цінностей: володіння українською мовою, бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи; шанобливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєї землі.

Узагальнюючи різнобічні підходи науковців до поняття патріотизму зазначимо, що патріотизм – складне і багатоаспектне поняття, яке розглядається з філософських, соціологічних, культурологічних, історичних і психолого-педагогічних позицій.

За результатами аналізу досліджень, які стосується навчання образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, української мови та літератури, краєзнавства, фізичної культури, військової підготовки, позакласних заходів, а також навчання учнів у початковій школі бачимо, що праць науковців, присвячених патріотичному вихованню на уроках математики в сучасній школі дуже мало. Однак в науково-методичній та популярній літературі розглядаються окремі питання про національно-патріотичне виховання в процесі навчання математики. У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді зазначається, що серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін [4]. Тому можна вважати, що патріотичне виховання учнів під час навчання математики це – особистісно орієнтований педагогічний процес, спрямований на набуття учнями інтегративної якості, яка характеризує їх позитивне ставлення до Батьківщини та її полікультурності, усвідомлення власної причетності до українського етносу та національної спадщини, відповідальне ставлення до розвитку особистості та вибору ціннісних орієнтацій.

Виховання в процесі навчання – це лише частина цілісної виховної системи школи. Патріотичні почуття виховуються з дитячих років і, насамперед, у родині. На уроках математики патріотичне виховання здійснюється за рахунок розширення змісту освіти, доцільних методів і форм навчання, використання сприятливих виховних ситуацій, а також особистості самого вчителя. Патріотичне виховання слід здійснювати в початковій, основній і старшій школі, але для кожної вікової групи вчителю математики слід висвітлювати різні аспекти патріотизму і робити акцент на відповідному напрямі. У 5 – 6 класах учителю математики слід виховувати любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідної мови, побуту, традицій. У підручниках для учнів 5-6 класів з математики міститься задачний матеріал, на основі якого можна здійснювати патріотичне виховання, але, на нашу думку, в недостатній кількості. Для того, щоб збільшити потенціал патріотичного виховання предмета математики, необхідно частіше включати в зміст уроку задачі, що викликають почуття гордості за рідну країну і стосуються державності, столиці, прапора тощо. Наприклад [1, с. 302].

 1. Визначте масштаб глобуса, якщо на ньому Україна займає площу 6,7 .
 2. Площа Києва дорівнює 84,3 га, а площа Андорри – 46,8 га. Який відсоток площі столиці України становить площа держави Андорра?
 3. Підрахуйте, скільки разів у тексті Гімну України зустрічається кожна голосна буква. Складіть варіаційний ряд і побудуйте відповідну лінійну діаграму.
 4. Найбільшою водною артерією України є Дніпро — третя за величиною (після Волги і Дунаю) річка Європи. Довжина Дніпра – становить 2201 км, у межах України — 981 км. Знайдіть який відсоток довжини річки знаходиться на території України.
 5. Площа Києва дорівнює 84,3 га, а площа Сміли  – 39.85 га. У скільки разів столиця України більша за місто Сміла?

Варто пропонувати учням для розв’язування задачі краєзнавчого характеру, які допомагають виховувати в учнів бережливе ставлення до природних багатств, повагу до праці і традицій українського народу, любов до власного краю і своєї Батьківщини. Це можуть бути задачі про річки та озера, тварин чи рослин, задачі про історичні споруди та новобудови регіону в якому проживають учні. Виховний вплив задач краєзнавчого характеру здійснює не сама математика, не її закони і її стиль, а ті данні, які зустрічаються в задачі, і які без будь-якої зміни математичного змісту могли бути замінені будь-якими іншими аналогічними даними. Наприклад, подані нижче задачі можуть бути сформульовані для інших міст і областей.[1,с.302]

Площа Черкаської  області складає 20,916  км2, а площа Полтавської області – 28,748км2

На скільки площа Полтавської області більша? Скільки відсотків площа кожної з областей складає від площі України?

Кількість населення Києва та Сміли відповідно дорівнює 2804000 і 68520 осіб. У скільки разів більше людей проживає в Києві, ніж у Смілі? Відповідь округліть до десятих.

У старших класах на уроках математики виховання патріотизму доцільно здійснювати під час вивчення елементів статистики та опрацювання статистичних даних у вигляді різного роду діаграм. З цією метою слід використовувати реальні досягнення українського народу. Наприклад [1, с. 302].

 1. За останні роки Україна збільшує виробництво зернових, зокрема – пшениці, і вийшла на третє місце в світі з експорту – 32,3 млн. т зерна. Попереду лише США (72,3 млн. т) та ЄС (38,5 млн т). Україні вдалося обійти такі визнані «житниці світу», як Канада (28 млн. т), Аргентина (21,9 млн. т) і Бразилія (20,1 млн. т). За даними задачі побудуйте стовпчасту діаграму.
 2. З’ясуйте цифри, що характеризують народжуваність в Україні за кожен рік існування незалежної України. Побудуйте стовпчасту діаграму. Коли народжуваність була найвищою, а коли найнижчою?

Варто звернути увагу на завдання, що учні виконують з коментуванням своїх дій. Це розвиває мовлення, формує правильну математичну мову, стимулює вміння правильно і грамотно висловлювати свої думки українською мовою. Корисними є завдання: «Прочитай», «Сформулюй», «Провідміняй: а) десять мільйонів; б) шістсот шість тисяч»

На закінчення хочу знову вказати на влучність слів  академіка І.Д. Беха. Особливого значення для патріотичного виховання набуває особистісно-орієнтований підхід, коли в центрі навчально-виховного процесу стоять інтереси дитини, її потреби та можливості. Лише через таку ієрархію ціннісних підходів як людина (особистість) – народ (культура, історія, освіта) – держава (суспільство) можна реалізувати перспективну  модель виховання громадянина - патріота [2, с. 29].

Список використаної літератури.

 1. Бевз В. Г. Практикум з історії математики : Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф -тів./ В. Г. Бевз– К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 312 с.
 2. Бех І. Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Д. Бех, К. І. Чорна. – Київ, 2014. – 29 с.
 3. Качур М. М. Поняття «патріотизм» в українській науковій педагогічній думці/М. М. Качур // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 6 (32) — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – с. 54 – 61.
 4. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015 – 2019 рр. [Електронний ресурс] – режим доступу http://ippo.kubg.edu.ua/archives/6436
 5. Коркішко О.Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Г. Коркішко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с.
 6. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році [Електронний ресурс] – режим доступу http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/44204/